Масиҳ деб ном олган бу Исо билан биз нима қиламиз?

Сана: 64-0126 | Длительность: 1 soat 2 daqiqa | Таржима: VGR
Feniks shahridagi Ramada Inn, Arizona, AQSh.
E-1 Мен шошилмоқчиман, чунки ҳаммаларингиз черковда бўлишдан чарганингизни биламан (раҳмат сизга, сэр), чунки сиз бугун черковда бўлгандингиз. Бироқ Димас Шакарьян акага ўз миннатдорчилигимни билдириш учун бу бир дақиқани ажратишни истайман.E-1 ...afternoon, I want to hurry up, because I know that you're all tired from being in the church, (thank you, sir), being in the church today. I want to take just this moment of time, though, to express my gratefulness to Brother Demos Shakarian.
E-2 [Лентада бўш жой.―Тағр.]...элликчилардай гуруҳларда бўлиб ҳеч қачон учрашмаган бўлар эдик. У ерда жуда ҳам кўп фарқлар бор. Аммо бир жой борки, қаердаки бизда умумий бўлган бир нима бўла олади ― Исо Масиҳни Қони остида ― мана қаерда бизнинг умумий бирор нарсамиз бўлиши мумкин. Ҳар қандай ҳолда ҳам, бу Худонинг учрашиш йўли биз учун. Ва Худо инсон билан учрашишни ваъда қилган бошқа жой йўқ, фақат тўкилган Қон остида.E-2 [Blank.spot.on.tape--Ed.]... never meet as Pentecost, under the groups. There is too many differences. But there is one place where we have things in common, under the Blood of Jesus Christ, there is where we have things in common. That's God's way for us to meet, anyhow. And there is no other place that God promised to meet man, only under the shed Blood.
E-3 Кеча кечқурун мен биродаримиз Орал Робертс ҳақида ўйлаган эдим, у бу ерда “Менга ишонган одамнинг ичидан ҳаётбахш сув дарё бўлиб оқади”, деган ажойиб фикрни билдирган эди. Буюк...Қандай у буни, “унинг ичидан ― менимча, у ― бу сувнинг дарёлари шариллаб оқиб чиқади”, деган эди.E-3 I was thinking last night of our brother, Oral Roberts, when he made that wonderful statement here, about, "Out of his innermost being shall flow rivers of water." The great... How he brought that in, about, "out of his belly," I believe he said, "throw, will flow these rivers of water." [John 7:38]
E-4 Сизлар бирор марта эътибор берганмисизлар: “бу дарёлар битта сувдан”, эканлигига? “Дарёлар” ― кўплик сонда; “сув” ― битта. Сувларнинг дарёлари эмас, аммо “сувнинг дарёлари” ― битта Руҳ. “Ахир биз ҳаммамиз бир тана бўлишимиз учун битта Муқаддас Руҳга чўмдирилганмиз”. Ундан Худонинг хайр-у инояти оқиб келади.E-4 Did you ever notice, it's rivers of one water? "Rivers," plural; "water," one. Not rivers of waters; but, "rivers of water," one Spirit. "By the same Spirit we're all baptized into the same Body." Out of Him flows the goodness and grace of God. [John 7:38]
E-5 Энди эса, сиз, Калифорнияликлар, биз келаси ҳафтадан бошлаб сизларни штатингизда бўламиз, ўша ерда шекилли. Сўнг Жоржия, Луизиана, Флорида орқали давом этамиз, токи океан ортига жўнаб кетгунимизгача ўтиб кетаверамиз.E-5 And now, you California people, we'll be in your state, beginning next week, I believe, over there. And then on down through Georgia, Louisiana, Florida, on down till we start overseas.
E-6 Худо сизларни мўл-кўл дуо қилсин. Мусиқани чолган бу ёш опалар ва мен кўришган бу ажойиб кишилар менга ёқишди.E-6 The Lord bless you, greatly. I appreciate the little ladies that's played the music, and these fine man that I've meet.
E-7 Бу янги ака шу ерда, Соломон Кинг. Балки, мен буни нотўғри айтарман. Мен подшоҳ Сулаймонни эслаб, ва шунчаки буни жойини алмаштираман. Бу ўша кунда эди; бу ҳам яна битта подшоҳ. Бу тўғри. Барибир Шоҳни ўғли, бу тўғри; Подшоҳ ўғли; шунчаки қанақадир шоҳни эмас – ўша Подшоҳни!E-7 This new brother here, Brother Solomon King. I may say that wrong. I can think of King Solomon, and just turn it around. That was that day; this is another king, too. That's right. A son of a King, anyhow, that's right; son of a King; of not a king, the King!
E-8 Мен бунга қараганимда бу шу ерда, Мексикада бўлган нарсани эслатади менга, бир неча йил олдин Мехикода бўлган нарсани. Биз у ерда бир кеча бўлган эдик, у ерга бир кўзи ожиз келди, бундан олдинги оқшомда, платформага чиқди, кўп йиллар бутунлай кўр эди. Мен унинг оёқларига қарадим. Мен у ерда яхши костюмда, туфлида эдим. Мен уникига қарадим. У кўр эди, ялангоёқ, йиртиқ шимда, ёмғирда турган эди. О-о, мумкин, ўттиз минг ёки ундан кўпми ўша ерда ёмғирда, бир-бирига тиқилиб тургандилар, ҳеч қанақа ўриндиқ йўқ; эрта тонгдан келиб, ўша куни кечқурун у ерга кириш учун шунчаки кутишарди. Ва у ерда бу кўр бор эди – кўзлари очилди.E-8 When I look at this, it reminds me of down in Mexico here, a few years ago in Mexico City. We were there one night, there had been a blind man, the night before, come on the platform, totally blind for many years. I looked at his feet. I was standing there with a good suit on, pair of shoes. I looked at his. He was blind, no shoes on, ragged trousers, standing out there in that rain. Oh, maybe thirty thousand, or more, standing there in that rain, leaning against one another, no seats; been there since early that morning, just waiting to get there that night. And there had been this blind man, had received his sight.
E-9 Кейинги кунга эса анчагина, қарийб бу ердаги иккита скамейка қатори, буни нима деб атаганимизда ҳам, лекин нақ платформада баландлиги қарийб ана у парда илинган ўша жойгача бўлган шунчаки тўда – шунчаки эски рўмоллар ва пиджаклар, ҳамда одамлар кийиб юрган кийимларини у ерга ташлаган эдилар. “Шунчаки бизларни уларга бир тегишимиз учун!”
Албатта ахир, кўпчилиги католик эдилар, ўша ерда Мехикода.
E-9 And the next night, much, about twice the size of this bench here, whatever we'd call it, but just on the platform, was just ricks almost as high as what that curtain hangs, of just old shawls and coats, and that the people had wore and thrown up there. "Just that we might touch it!"
Most all were Catholic, of course, there in Mexico City.
E-10 Ва мен ҳарбийларнинг таклифи бўйича келган биринчи протестант бўлиб келдим. Бу генерал Вальдивий – бизнинг бу ердаги яхши дўстимиз, Тўлиқ Хушхабар Бизнесменларидан бўлган эди.E-10 And I got in, being the first Protestant ever come in under military invitation. That was from General Valdivia, our good friend here, Full Gospel Business Men.
E-11 Мен ўша кечани эслайман – ташқаридан қандайдир қичқириқ эшитилди. Ва мени олдимга ўғлим келиб, деди: “У ерда камида бир юз эллик ё ундан ҳам кўп навбатчиларим турибди, ва улар битта бечора испан-аёлни ушлаб тура олмаяпдилар. Унинг бугун эрталаб ўлган ўлик чақалоғи бор”. Деди: “Улар уни ушлаб туролмаяпдилар”. Деди: “у ҳаммани бошидан чиқиб ўтади ва шунга ўхшашлар”.
Ва мен дедим: “Хўп, унда у ерда қўриқловни кучайтир”.
У деди: “Кучайтиришга ҳеч кимим йўқ энди”.
Мен дедим: “Унга ибодат карточкасини бер”.
Деди: “Менда битта ҳам қолмади. Уларнинг барчаси тарқатилган”.
E-11 I remember that night, there was a scream come from the outside. And my son came to me, said, "I've got at least a hundred and fifty ushers, or more, standing there, and they can't keep a little Spanish woman. She's got a dead baby, died this morning." Said, "They can't keep that woman out." Said, "She'll climb over their backs and everything."
And I said, "Well, just reinforce it."
He said, "I haven't got nothing else to reinforce with."
I said, "Give her a prayer card."
Said, "I haven't got one. They're all give out."
E-12 Мен дедим: “Моор Ака, бор, у учун ибодат қилиб келгин, – дедим мен, – чунки у мени билмайди”. Ва мен дедим: “Боргин ва у учун ибодат қилгин. Мен эса бор йўғи бир неча дақиқадан сўнг бу катта тўда кийимлар тўдаси учун ибодат қиламан”.E-12 I said, "Brother Moore, you go pray for her," I said, "'cause she don't know me." And I said, "You go pray for her. And I'm going to try to pray for this big rick of clothes, just in a few moments."
E-13 Ва ҳали мен у ерда турганда, мен йиғилишга мана бундай қарадим, ва менинг олдимда кичкина месикалик чақалоқ пайдо бўлди, тишсиз, шунчаки жилмаярди, шундай тўғримда. Мен дедим: “Бир дақиқа тўхтаб тургин-чи, Моор Ака”.E-13 And while I was standing there, I looked out over the audience like this, and before me was a little Mexican baby, no teeth, just smiling, right out in front of me. I said, "Wait a minute, Brother Moore."
E-14 Ва улар чақалоқни олиб келишди. Ва бу аёл келди, қўлларини икки ёнга чўзиб йиқилди. Мен таржимон ака орқали уни турғизишларини айтдим.E-14 And they brought the little fellow. And the little lady come in, falling down, with a crucifix in her hand. I told, through a brother, interpreter, to have her stand up.
E-15 Ва мен дедим: “Моор Ака, мен билмайман, бу шуми ё йўқ, бироқ мен ҳозиргина ваҳийда тўғримда жилмаётган чақалоқни кўрдим”.E-15 And I said, "Brother Moore, I don't know whether this is it, or not, but I seen a little baby standing out in front of me, in a vision just now, smiling."
E-16 У у аёлнинг унча катта бўлмаган оқ-кўк йўл-йўл адёлда ўроғлиқ, жиққа ҳўл эди. Ёмғир тўхтамасдан ёғар эди. Бу тахминан кечки ўнлар эди. Бола ўша эрталаб саккиз ё тўққизларда врач кабинетида ўпка шаммоллашидан ўлган эди. Ва мана, у ёмғир остида тураверган. Унинг сочлари тўзиб юзларига тушган эди, ва ўзи ҳам ёқимтой гўдак эди. Гўё, эҳтимол, бу унинг биринчи фарзанди эди, унинг ёши йигирмадан сал ўтган эди. Ва кичкинтой ўлиб қолди.E-16 She had it under a little, blue and white stripped blanket, just soaking wet. It was just raining. It was about ten o'clock at night. The baby had died that morning, around eight or nine, in the doctor's office, with pneumonia. And so she had been standing in the rain. Her hair was all down in her face, and she was a very lovely child. She looked to be probably, her first baby, in her early twenties. And the little fellow died.
E-17 Ва мен шундайгина қўлларимни унга қўйдим ва дедим: “Раббим Исо, мен буни тушунмаяпман, бироқ ўша ваҳийга биноан, қайсиники мен кўрдим...” Ва мен буни айтишим билан у қимирлади ва қичқирди, кичкинтой тирилди.E-17 And I just laid my hands over on it, and I said, "Lord Jesus, I don't understand this, but according to that vision I seen..." And no more than said that, he kicked and screamed, and the little fellow was alive.
E-18 Ва мен билан Эспиноза Ака бор эди. Ким билади Эспинозани, Эспиноза Акани? У ўша, врачни кабинетига югурган, билган, бу ҳақиқат эканлигини, тушуняпсизми, бола ўша эрталаб ўлганлигини – маълумотномани тасдиқлатгани.E-18 And I had Brother Espinoza. How many knows Espinoza, Brother Espinoza? He was the one who chased it down, to the doctor's office, found that it's true, see, that's right, the baby died that morning, to sign the statement.
E-19 Ва мана, бугун У худди Ўша Худо, агар биз Унга худди шунақа имонга эга бўладиган бўлсак. Бу тўғри.E-19 And so now He is the same God today, if we can just have the same kind of faith in Him. That's right.
E-20 Бизнинг Самовий Ота, бугун бизларга ўша мексикалик аёлнинг имонини юборгин. У ўша кўр одамни бундан олдинги оқшом шифоланганини кўрган эди. Ўша ерда боласи билан ўша совуқ, кишини этини тешиб ўтадиган шамолда турган эди – у гўдак ўпкасини шамоллатиб қўйди. Ва эртасига, эрта тонгда врачни кабинетида ўлди. Унга келган биринчи фикр: “Агар Худо кўр кўзларни оча олса, юрак сирларини оча олса, бу аввалгидек Худо Каломи, чунки Худонинг юракдаги фикрларни фарқига боради”. У юракдаги фикрни ҳам била олишини билар эди. У аёл Унга ишонди, У Лазарни қабрдан чиқара олганига ҳам ва У кеча, бугун ва абадий Ўшалигига ишонди. У келди ва Сен унга боласини қайтариб бериб, унга қайтардинг, Раббим. Бугун у тирик, бизни билишимизча. Биз бу учун миннатдормиз Сендан.E-20 Our Heavenly Father, send us that faith of that little Mexican woman, today. She had seen that little, blind man healed, the night before. Standing out there with her baby, in that cold, blowing wind, it took pneumonia. And the next morning, early, it died in the doctor's office. Her first thought come, "If God can heal a blinded eyes, can reveal the secret of the heart, it's still the Word of God, for the Word of God discerns the thoughts that's in the heart." And she knew that He could discern the thoughts that was in her heart. She believed Him, and that He could raise up Lazarus from the grave, and He was the same yesterday, today, and forever. She come, and You rewarded her, Lord, by giving her back her baby. It lives today, so far as we know. We thank Thee for this.
E-21 Ота, бугун бизларни дуо қилгин. Бу ердаги одамларни ҳам мана шу ерда ётган кийимлар орқали дуо қилгин. Ва Сенинг Муқаддас Руҳинг ҳозир келсин ва Худонинг Каломини бизларга узатсин. Исо Исми ҳақи сўраймиз. Омин.E-21 Bless us, today, Father. Bless these people with these handkerchiefs and coats laying here, also. And may Your Holy Spirit come now and impart the Word of God to us. We ask in Jesus' Name. Amen.
E-22 Бор-йўғи бир неча дақиқадан кейин сизларни йиғилишингиз бошланишини мен биламан, яъни соат бешда, менимча. Ва бу одатда бошлашим учун вақт бермас эди, лекин ҳозир, ўйлайманки, мен–мен бундан йироқлашдим. Мана шу ҳафтада мен жуда ҳам кўп урундим, оғриган томоғим билан, мумкин, бу яхликка бўлгандир.E-22 I know you have a meeting just in a few moments, or five o'clock, I believe. And usually that wouldn't give me time to get started, but I've--I've been converted from that, I think, now. I've tried hard this week, under a sore throat, maybe that was working together for good.
E-23 Яқинда мен одамларга айтиб бергандим эдим: мен–мен ўзимга парик топдим, лекин уни кийишга уялдим, чунки мен аёлларга уларни сочи борасидақаттиқ бақирдим. Ва мени–мени сочларим карбол кислотаси туфайли тўкилди. Бир куни кечқурун анави эшикни очган эдилар, ва бу ерда озгина елвизак шамол эсган эди, ва мен бугун яна қайтаман деб ўйламаган эдим. Мен: “Агар бу ерда Орал Робертс бўлса, у ёрдамга келиши мумкин, агар истаса”, дедим. У ҳали келмади, шу учун мен Ёзув жойидан ўқийман, сизлар эса мен учун ибодат қилинглар.E-23 I told the people the other day, I--I had me a hairpiece, but I was ashamed to wear it because I had hollered at the women so much about their hair. And I--I had my hair taken out by carbolic acid. And the other night they opened that door, a little air circulated through here, and I didn't think I was going to get back today. I said, "If Oral Roberts is here, he can stand by, if he will." He hasn't showed yet, so I'll read the Scripture, and you pray for me.
E-24 Муқаддас Маттодан 27-боб, 11-оятдан бошлаб ўқимоқчиман. Энди, Калом парчасини жуда эътибор қилиб тингланг. Чунки менинг сўзим – бу инсон сўзи, у хато қилади. Нинг Сўзи эса хато қила олмайди, шунинг учун ўқиётганимизда диққат билан эшитинг.E-24 Saint Matthew, the 27th chapter, beginning with the 11th verse, I wish to read. Now listen real close to the reading of the Word. Cause, my word is a man's word, it'll fail. His Word can't fail, so now listen close as we read.
E-25 Ва бундан олдин, сизлар варақлар экансиз, мен бизнинг акамиз Орал Робертс худди шундай Қуддусда ҳам бўлишини эълон қилмоқчи эдим, кейинги жума кечқурун ҳаммангиз келишни истайсиз, хуллас. Сизлар: “Қаерда?” дейсиз. Кимдир Флорида – бу ваъда қилинган ерлигини айтди; мен Тусонни Қуддус деб атай оламан деб ўйлайман. Финикс водийда жойлашган, тушуняпсизми, Ерихо ҳам худди шундай Қуддусдан пастда, водийда эди. Мен бу ердан мана бундай чиқа олмайман ҳам, тўғри эмасми? Орал Робертс ака кейинги жума оқшом гапиради, ва мен аминманки, сизларни барчангиз уни эшитишдан мамнун бўласиз. Биз сизларни у ерда қабул қилишдан хурсанд бўламиз.E-25 And before, while you're turning, I'd like to announce that our brother, Oral Roberts, is going to be down in Jerusalem, also, next Friday night, so you all want to come. You say, "Where?" Somebody said Florida was a promised land, I guess I can call Tucson, Jerusalem. Phoenix is in the valley, see, and Jericho was just down the valley from Jerusalem. I'll never get out of here like that, will I? Brother Oral Roberts speaks next Friday night and I'm sure you'll all be glad to hear him. We'll be glad to have you down.
E-26 27-боб 11-оят.
Исо ҳоким пилатнинг ҳузурида турганда ҳоким Исодан:
― Сен яҳудийларни Шоҳимисан? – деб сўради.
― Сиз шунақа дейсиз, – деб жавоб берди Исо.
Бош руҳонийлар билан йўлбошчилар Исони айблаётганларида эса, ва...ва ҳеч қандай жавоб бермади. Шунда Пилат Унга:
― Эшитмаяпсанми, Сенинг бўйнингга қанча айблар қўйишяпти? ― деди. Лекин Исо биронта айбловга жавоб қайтармади. Ҳоким бунга қойил қолди...
Ҳокимнинг бир...одати бор эди: у ҳар Фисиҳ байрамида оломоннинг хоҳишига кўра, бир маҳбусни озод қилар эди. Ўша пайтда отнинг қашқасидай таниқли бўлган Ёшуа Бараббас исмли бир маҳбус бор эди. Халқ тўплангач Пилат улардан сўради:
― Сизлар кимни озод қилишимни истайсизлар: Ёшуа Бараббасними ёки Масиҳ деб аталган Исоними?
Улар Исони ҳасад туфайли қўлга туширганларини билар эди. Пилат бу ҳукм курсисида ўтирган эди, хотини унга шундай хабар юборди: “Бу Одам айбсиз, Унга бирон нарса қила кўрма...кўрмагин, кеча тушимда У сабабли қаттиқ азоб тортдим.”
Аммо бош руҳонийлар билан йўлбошчилар оломонни қайраб, Пилатдан: “Бараббасни озод қилгин, Исони эса ўлдиринг” деб сўрашга уларни кўндирдилар.
Ҳоким оломондан яна сўради:
― Икковидан қайси бирини озод қилишимни истайсизлар?
― Бараббасни! ― деб жавоб берди улар.
― Масиҳ деб ном олган Исони нима қилай? ― деб сўради Пилат.
― Хочга михлансин! ― дейишди бир оғиздан.
― Нимага? У нима ёмонлик қилди? ― деб сўради ҳоким. Лекин оломон:
― Хочга михлансин! ― деб баттар бақирарди.
...Пилат қўлидан ҳеч нарса келмаётганини ва ғалаён бошланаётганини кўриб:
― Бу Одамнинг тўкиладиган қони учун мен айбдор эмасман. Бунга ўзларингиз жавоб берасизлар! ― деди-да, оломоннинг кўзи олдида сув олиб, қўлларини чайди.
Бутун халқ бунга жавобан:
― Унинг қони бизни ва болаларимизнинг гарданида бўлсин! ― дейишди.
Шундан сўнг Пилат Бараббасни озод қилди. Исони эса қамчилатиб, хочга михлашни буюрди.
E-26 27th chapter, the 11th verse.
And Jesus stood before the governor: and the governor asked him, saying, Art thou the Christ of the Jews? And Jesus said unto him, Thou sayest.
And when he was (of the chief) accused of the chief priests and elders, and of the... and answered nothing.
Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee?
And he answered him to never a word; insomuch that the governor marvelled...
Now at the feast the governor... wont to release unto the people a prisoner, whom they would.
And they had then a noble prisoner, called Barabbas.
Therefore when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you? Barabbas, or Jesus which is called Christ?
For he knew that for envy they had delivered him.
When he was fast down on this, set down on the judgment seat, his wife sent unto him, saying, Have... nothing to do with this just man: for I have suffered many things this day in a dream because of him.
But the chief priests and the elders persuaded the multitude that they should ask for Barabbas, and destroy Jesus.
The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? And they said, Barabbas.
Pilate said unto them, What shall I do then with Jesus which is called Christ? They all say unto him, Let him be crucified.
And the governor said,... what evil has he done? But they cried out the more, saying, Let him be crucified.
... Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather the tumult was made, he took water, and washed his hands before the multitude, saying, I am innocent of the blood of this just person: see ye to it.
Then answered all the people, and said, His blood be on us, and on our children.
Then released he Barabbas unto them: and when he had scourged Jesus, he delivered him to be crucified. [Matthew 27:11-26]
E-27 Менинг бугунги мавзуим, агар мен буни шундай номласам, кейинги ўттиз дақиқага: Масиҳ деб номланган бу Исо билан биз нима қиламиз? Ва сўнг, мен худди шундай ана буни ҳам айтишни истардим: “Исо бизнинг қўлларимизда”.E-27 My subject today, if I should call it that, for the next thirty minutes, is: What Shall We Do With This Jesus Called Christ? And then I would like to say this, also, "Jesus on our hands."
E-28 Хуллас, мен ишонаман, бизнинг лавҳамиз очилаётган соат ― бу тахминан тонгда, Пилатнинг ҳукм залида бўлади. Ва бу нарса бутун тарихдаги энг қайғули ва энг мушкул лаҳзалардан бири эди. Бу черковнинг ўз тарихида қилган энг ачинарли хатоси эди. Улар буни ҳозиргина қилдилар ва ҳозир у ҳокимнинг, давлатнинг ихтиёрига топширилди. Черковни ҳам, давлатни ҳам, чунки улар Худонинг қуллари бўлиш учун чақирилган, Унинг танланган халқи эди, ва мамлакат Худованднинг қонунлари билан бошқарилиши керак эди.E-28 Now, I believe that the hour where our scene starts, is along about daylight, in Pilate's judgment hall. And it's one of the saddest times, and one of the most crucial times, of all history. It was the saddest mistake the church ever made in its history. They had just made it, and now it's been throwed into the laps of the governor, the state. Both church and state, because they were a people chosen of God, called to be His servants, and the nation was supposed to be controlled by God's laws.
E-29 Ва черков ўзининг Масиҳини рад этди. Гарчи У улар учун ўта яхши белгиланган бўлса-да, Худованд келишини юзлаб йиллар давомида уларга ваъда қилган, мойланган, тасдиқланган Каломга ишонишдан кўра, улар яхшиси ўша куннинг оқсоққолларини удумлари билан қолишни танладилар.E-29 And the church had turned down their Messiah. Although He had been so well identified to them, they had chosen rather to stay with the tradition of the elders of that day, than to believe the anointed, vindicated Word that God had promised them for hundreds of years, to come.
E-30 Сиз эътибор қилдингизми, худди шундай уларни жаҳолатда бўладилар деб айтилган эди? Улар қандай жаҳолатда қоладилар, улар буни тушуна олмайдилар, лекин улар шундай бўлдилар.E-30 Did you notice, it also prophesied that they would be blinded? They couldn't understand this, and how they would be blinded, but they were. [Romans 11:7-12], [II Corinthians 3:13-15], [Psalms 69:22-23]
E-31 Шу тарзда улар ўзларининг хатоларини қилдилар, ва мана шу куни улар буни тамомила намойиш қилдилар. Ҳозир эса бу ҳукуматнинг бошқарувида, ҳукумат ҳам ҳозир ўз танловини қилиши керак. Гарчи Худо уни Масиҳ эканлигини ҳар томонлама исботлаган бўлсада, черков Уни алллақачон рад этган эди.E-31 And they had made their great mistake, and this day they had made their final show of it. And now it's in the hands of the government, and now the government has to make its choice. The churches had already rejected Him, though God had thoroughly proved that He was their Messiah.
E-32 Энди, бу нарсага, бу мавзу ва ҳоказоларга киришишимиздан олдин мен бор-йўғи бир неча дақиқани олмоқчиман, мени бу ҳақида ёзган қайдларим бор бу ерда. Ўша одамлар қандай қилиб буни кўрмасликлари мумкин? Бир нарса Ёзувда аниқ қилиб айтилган: “Улар кўр эдилар”. Аммо уларни кўрлигини уларга етказиш оғир эди, бугун ҳам худди шундай оғир.E-32 Now I want to take just a few moments before we get down into this, to the text and so forth, that I have notes I got written here about it. How could those people have failed to see that? One thing the Scripture clearly says, "They were blind." But it's hard to make them understand they're blind, just as hard as it is today.
E-33 Инжил бизларга бу насл “яланғоч, ачинарли, қашшоқ ва кўр эканлигини билмаслигини” айтаяпди. Энди бизларга, америкаликларга бизни кўрлигимизни айтиб кўр, биз сенга дарҳол сен нима деяётганингни билмайсан деб жавоб қайтарамиз.E-33 When, the Bible tells us that this generation is "naked, miserable, poor, and blind, and don't know it." Now, that's the Scripture. Now you tell we American people that we are blind, we'll tell you right quick you don't know what you're talking about. [Revelation 3:17]
E-34 Бироқ мен сизларни ҳукмга этмоқчиман, биз кўрми ё йўқлигини текширишга. Ва бугунги судда Исо ва бизни қўлларимизда Унинг Қони, ва биз бу билан нима қилишимизни ҳозир кўрмоқчимиз. Улар ўша пайт қилган худди ўша ўйламай қилган хатони қилмасмиканмиз?E-34 But I'm going to bring you to trial this afternoon, find out whether we are blind or not. And we got Jesus on trial, this afternoon, and His Blood on our hands, and now we want to see what we're going to do about it. Will we make the same rashel mistake that they made then?
E-35 Нима юз берганига эътибор беринг. У аниқ белгиланган эди ва Масиҳ сифатида У қилади деб Худо айтган хизматни бажарди. Бу тўғрисида ҳеч қанақа савол бўлмаган эди. Чунки Худо Уни қандай тўғилади деган бўлса шундай туғилди. Худо Уни қандай рад қиладилар деган бўлса, шундай рад қилдилар. У Масиҳ эканлигини исботлади, чунки Масиҳ Худо эди. Масиҳ “мойланган” деганини билдиради. Ва У Унинг вужудида яшаган Худонинг тўлиқлиги билан мойланган эди. У шунчаки бир пайғамбар эмас эди. Гарчи У Пайғамбар бўлсада, бироқ У пайғамбардан ортиқроқ эди. Ота Худо қизни қамраб олди ва унда Қонни яратди, унинг қорнида Қоннинг ҳужайрасини, у эса унда Худа яшаган Худо Ўғлини етиштирди.E-35 Notice what happened. He had been clearly identified, and fulfilled the office that God said He would fulfill, as Messiah. There was no question about it. For, He was born the way God said He would be born. He was rejected the way God said He would be rejected. He had proven Himself to be the Messiah, because the Messiah was God. Messiah means "anointed one." And He was anointed with the--with the fulness of the Godhead, bodily dwelt in Him. He wasn't just a prophet. Yet, He was a Prophet, but He was more than a prophet. He was the Godhead bodily dwelling in a human being known as the Son of God. God, the Father, had overshadowed a virgin and created in her, Blood, in her womb, a Blood cell that brought forth the Son of God, which God tabernacled in. [Colossians 2:9]
E-36 Ва У, Худо Уни Ким бўлади деган бўлса, Ўша сингари белгиланган эди, бироқ У шу заҳоти чиқмади ва уларга: “Мен Худонинг Ўғлиман”, ― демади. Йўқ-йўқ. Улар бунга ишонишлари керак эди. “Менинг ишларим мени ким эканлигим ҳақида гувоҳлик беради”, ― деди У. У уларга: “Ёзувга қаранглар”, ― ва қайси кунда яшаётганларини билиб олинглар деб буюрди, шунда улар билиб олардилар Унинг кимлигини.E-36 And He was identified to them, as Who He said He was, but He never did come right out and tell them, "I am the Son of God." No, no. They have to believe that. He said, "My works testify Who I am." He commanded them, "Look in the Scriptures," and see what day they were living in, then they would know what He was. [John 10:37-38]
E-37 Остонада яна битта чиқиш турганини кўриб турганимизда биз буни қилишимиз керак деб ўйлайман мен. Ҳар хил нарсалар пайдо бўлаётганини кўрганимизда, биз Ёзувларни қарашимиз ва ўрганимиз керак деб ўйлайман.E-37 I think it would behoove us to do this, as we see another exodus at hand. I think we should look, and search the Scriptures, when we see things arise. [I Thessalonians 4:14-18]
E-38 Шунда биз черковни, улар У билан ҳеч қандай алоқада бўлмасликка қарор қилганини кўрамиз. Нега энди, Калом Уни тўғри тарзда белгилаган ва Унинг ишлари Уни Масиҳлигини тасдиқлаганида? Шунақа даҳшатли, тузатиб бўлмас нарса, хатони қилди ўша черков!E-38 We notice then that the church had made their decision, that they wanted nothing to do with Him. Why, when the Word correctly identified Him, and His works vindicated that He was the Messiah? Such a horrible, crucial thing, mistake, that that church made!
E-39 Ва менга шу нарса қизиқ-ки, бизлар ҳам худди ўша хатони қилишимиз мумкин бўлиб чиқмасмикин? Уларга уларнинг охирги имконияти берилган эди: Уни кимлигини кўриш ва буни қабул қилиш. Шундай қилиб, Худованд юборадиган нарсани қабул қилиш имконияти сизда ҳар доим ҳам бўлавермайди. Тушуняпсизми, Унинг сабри охир-оқибат тугайди, шунда сиз марҳамат ва ҳукм орасидаги ўша чегарани ўтасиз. Охийри Худонинг сабри тугагач, ҳукмдан бўлак бошқа ҳеч нарса қолмайди.E-39 And I wonder if it could be possible that we could make that same mistake? They had been given their last chance to see what He was, and to accept It. Now, you won't always have the opportunity to accept what God sends. See, His patience finally runs out, and then you cross that line between grace and judgment. There is nothing left but judgment when God's patience finally runs out. [Hebrews 3:1-19], [Psalms 95:7-11]
E-40 Бироқ уларга бу имконият берилган эди, У Ўзини қандай белгилаганини ҳам кўрдилар, Уни қудуқ олдида ўша аёл билан кўрдилар ва унга унинг бешта эри бўлганини айтган эди. Филипп бориб Натанилни Унинг Ҳузурига қандай олиб келганини, ва У гапириб, унинг ким ва қаердан келганини аниқ айтиб берганини кўрдилар. Шимўн ўғли Петрга унинг отаси кимлигини, ва уни нима деб чақиришларини айтиб берди.E-40 But they had been given this opportunity, and had seen Him identify Himself, see Him at the well with the woman, and told her that she had five husbands. Seen Nathanael come up to Him, after Philip had went and brought Nathanael into His Presence, and He spoke and told exactly who he was and where he come from. Told Simon Peter who his father was, and what his name was. And they hadn't had a prophet for hundreds of years. [John 4:18], [John 1:42]
E-41 Ҳатто ўша бечора фоҳиша-аёл ҳам Худо каломини таниди. У бирор нимада бутунлай чигаллашиб кетган эмас эди. У, у, хўш, унинг ақли бутунлай ундай эмас эди, буни биз, агар бунақа ифодани кечирсангизлар: у ёқдан бу ёққа чопиб юрадиган “номаъқулчи” лойқалатувчилардан эмас эди. Бунга келганда, тоза ақл эди. Аёл: “Биз Масиҳ келишини биламиз, ва бу ўша, У қиладиган иш”, ― деди.
Ва У деди: “Мен ― Ўшаман”.
E-41 And even that little prostitute woman recognized the Word of God. She wasn't all mixed up in something. She, she, well, her mind wasn't all, what we could call, if you'd excuse the expression from this, "muddled up," running here and running there. It was a virgin mind, as far as that concerned. She said, "We know the Messiah is coming, and this is what He'll do."
And He said, "I am He." [John 4:25-26]
E-42 Ва у тез югуриб кетди, шаҳардаги одамларга: “Юринглар, Унга қаранглар, ахир бу худди ўша Масиҳ-ку”.E-42 And quickly she run, told the man in the city, "Come, see Him, this is the very Messiah." [John 4:29]
E-43 Қандай қилиб, ўша таълим берувчи арбоблар ва ўша куннинг одамлари буни кўра олмадилар. Буни, буни кўриш қийин бўлади, агар сиз Ёзувни билмасангиз. Аммо Каломда: “Улар кўр қилинган эдилар”. Улар ҳақиқатан кўр қилинган эдилар. Лекин улар Ўша ажойиб Исони ўрнига мамнуният билан...танладилар...Биз: “Хочга михла Уни!” ― деган қичқириқни жаранглашини эшитаяпмиз.E-43 Why, those educators and people of that day couldn't see that. It's, it'd be hard to see if you wouldn't know the Scriptures. But the Scripture said, "They were blinded." They were actually blinded. But they chose, rather, instead of that lovely Jesus, at the... We hear the cry come out, "Crucify Him!" [Romans 11:7-12]
E-44 “Масиҳ деб ном олган Исони нима қилай?” ― деди Пилат.
Улар: “Ҳайдаб юбор Уни! Хочга михла Уни!” ― дейишди.
“Кимни озод қилай ахир сизларга, Бараббасними ёки Исоними?”
E-44 Pilate said, "What will I do with this Jesus which is called the Christ?"
They said, "Away with Him! Crucify Him!"
"Who shall I release to you, Barabbas or Jesus?" [Matthew 27:17-22]
E-45 Шундай қилиб улар Ҳаёт бахш этувчини ўрнига қотилни танлаб, улар тузатиб бўлмас хатоликка йўл қўйдилар. Ўша, Ҳаёт бергувчи сифатида ёритилган ўрнига улар ҳаётдан маҳрум қилувчи сифатида танилган қотилни танладилар. Қанақанга қарама-қаршилик! Ва менда савол туғилади, ...масми...E-45 And they made the rashel mistake by choosing a murderer instead of Life-giver. One that was identified as Life-giver, they chose a murderer who was identified as life-taker. What a contrast! And I wonder if... [Matthew 27:21]
E-46 Мен буни акаларим ва опаларимга, ва бу кунни эркаклари ва аёлларига бутун ҳурмат ва чуқур эҳтиромда, барча инсонларга юрагимдаги севгим билан айтаяпман, қайсиларга-ки мен ваъз қилаяпман: менга қизиқ, бизлар ҳам улар ўшанда кўрганларини, худди шу нарсани тез орада кўрмасмикинмиз! Ҳукумат бунга жалб этилди ва иш кўрилмоқда. Масала ҳал бўлиши керак. Бу нарса ҳақиқат лаҳзасига яқинлашди.E-46 I say this with all godly respects for my brethren and my sisters, and for the men and women of this day, who I preach to, with love in my heart for all people: I wonder if we are not about ready to see the same thing as they seen then! The government had become involved in this, and the--the issue was on. The question must be settled. It was at a showdown.
E-47 Бу бугун ҳам яқинлашиб келди, шу соатда бу нарса ҳам келди! Ҳақиқат лаҳзаси келди! Нимадир қилиш зарур, сизлар “ҳа” ёки “йўқ” дейишингиз керак. Лекин эсингизда бўлсин: бу сизни мажбурлаганларида бўлмайди. Сиз буни ҳозир ўз ихтиёрингиз асосида қилишингиз керак. Ҳозир! Вақти келганида эмас; вақти келганида, ҳаммаси тугаб бўлади. Ҳозир! Сизни танлашга вақтингиз бўлганида, бу охирги кун бўлиши мумкин. Кейин сиз буни қила олмайсиз, сиз буни аллақачон қабул қилгансиз; ўшанда жуда кеч бўлиб чиқади. Сиз буни ҳозир қилишингиз керак. Охирги онларгача кутманглар, чунки кема жўнаб кетади ва сизни қолдиради. Эшиклар ёпилади.E-47 So has it been today, so is it in this hour! The showdown is on! Something has got to be done, you've got to say "yes" or "no." But, remember, it won't be when you're forced to do it. You have to do it on your free moral will now. Now! Not when that time takes place; when it does, it's over. Now! This may be the last day you'll have time to make choice. You can't do it then, you've already took it; it's too far, at that time. You must do it now. Don't wait till the last minute, because the boat will pull out and leave you. The doors will be closed.
E-48 Ёмғир ёға бошлагач одамларнинг кўпчилиги ичкарига киришни истаган бўлардилар, агарда уларни ўша ерга ичкарига киришлари мумкин бўлганида. Бироқ қарор қабул қилинган, Хушхабар ваъз қилинган, ғаройиботлар кўрсатилган эди; ва вақт тугади, ўшанда ёмғир ёғаётган эди, ҳукм бошланганди.E-48 Many people would have come into the ark if they could have gotten in there, when the rain started falling. But the issue was made, the Gospel was preached, the signs was showed; and the time was over, the rain was then falling, judgment was on.
E-49 Хуллас, Уни бутун миллат рад этиши керак эди, чунки у мана бу Христиан миллати каби, агарда шунақа деб бугун айтолганимизда, “Христиан миллати” деб ном олган эди. Шунинг учун агар у Иегова миллати, Унинг танланган халқи деб аталган бўлса, унда бутун миллат Уни рад этиши керак. Черков Уни рад этиб бўлди. Черков Уни улоқтириб юборди. Улар У билан ҳеч қанақа алоқа қилишни хоҳламадилар, лекин ҳозир бу ишга ҳукумат жалб қилинган.E-49 Now, the whole nation had to reject Him, because that it was called, as we would say today, "a Christian nation," like this is called a Christian nation. Therefore, if it was called Jehovah's nation, His selected people, then the whole nation had to turn Him down. The church had already turned Him down. The church had kicked Him out. They wanted nothing to do with Him, but now the government is involved in it.
E-50 Худди шундай ҳозир ҳам бу яна жалб қилинган, бу яна ўша жавобгарлик остига жўнатилан, бу ерда турган, тасдиқланган Ёзув билан ― айнан ўша, Исо айтган нарса содир бўлади. Нима учун ахир биз шу қоронғу соатда қоқилишда давом этаверамиз? Нима учун бизни бутун тавсилотлар билан пухта огоҳлантирганларида бизлар бунга дучор бўлишимизга қўйиб бераверамиз. Худди Лўтнинг кунларида бўлганидай ― биз худди ўша нарсани кўриб турибмиз. Иегова бу манзарани бизга кўрсатиб берди ва: “Лўт замонида бўлгани каби!” ―деди. Сиз Бобилда Лўтни чиқаришга уринаётган элчиларни кўряпсизлар; ва сизлар ўша вақтда аллақачон ташқарида бўлган Иброҳимга, Танланганларга бўлган Мактубни кўряпсизлар. Шу боис ҳаммаси жуда аниқ, исми, жойи ва вақтигача ― батафсил белгиланган.E-50 So is it back again, it's right back in the lap again, with the Scripture laying here, identified, just exactly what Jesus said would happen. Why do we stagger on in this hours of darkness? Why do we let this come upon us, when we been thoroughly warned? Just as it was in the days of Lot, we see the very same thing. Jehovah has set the scene, and told us, "As it was in the days of Lot!" You see the messengers out yonder into Babylon, trying to get Lot out; and you see the Message to the Elect, Abraham, that was already out. And everything, exactly, to name, place, and time, has been thoroughly identified. [Luke 17:28-30]
E-51 Бироқ бу ҳозир ҳукуматнинг қўлида. Ҳукумат ҳозир буни ҳукм қилиши керак, ва улар буни қиладилар. Бундан ҳеч ташвишланманг. Бу Христиан миллат, агар у шунақа бўладиган бўлса, у ўзининг Христианлик ўрнини эгаллаши керак бўлади. Ҳақиқат вақти келди.E-51 But now it's in the hands of the government. The government has got to condemn it now, and they're going to do it. Don't you worry about that. It's a Christian nation, it's got to take its Christian stand, if it is. The showdown is on.
E-52 Бутун миллат ҳукмга боришига тўғри келди. Чунки бу, тахминан Масиҳ туғилганидан сўнг 70-йилда юз берди, буюк Рим генерали Тит Римдан ўзининг армияси билан келиб Қуддусни қуршовга олганида, Масиҳ туғилишидан кейин 70-йилларда, ва у ерда улар Уни рад қилганлари учун тўлов тўладилар.E-52 The whole nation had to be brought into judgment. Because, it happened about A.D. 70, when the great Roman general, Titus, besieged Jerusalem, about A.D. 70, with his army from Rome, and there they paid the price for rejecting Him.
E-53 Бугун биз ўша ҳукмга қараганимизда, ва биз бу ёққа чиқиб бу ― Оташин Жумадаги ҳукмни ҳар хил қилиб ифодалаймиз, бу ҳақида гапирамиз ҳам ва ҳоказолар. Ва биз гапираётган ўша Оташин Жумада бўлган нарса, айнан ўша нарса бугун бизни кўз ўнгимизда! Ва бизнинг оқсоқолларимиз улар қилган худди ўша нарсани қиляпдилар: шунга ўхшаш ваъда этилган Сўз, у ерда тасдиқлангани каби бу ерда ҳам тасдиқланганидан кейин, буни ўшанга ўхшаш ҳукм муҳокамасига қўяяпдилар.E-53 Today, as we look upon that trial there, and we go out here and impersonate it in different ways, of trials on Good Friday, and talk about it, and things. And the very same thing that we are talking about, that happened on that Good Friday, is right under our noses today! And our elders are doing the same thing they did, taking it right in on a similar trial, after a similar promised Word of this day has been a vindicated just the same as it was vindicated there.
E-54 Исо, “оддий дурадгорнинг ўғли”, ― шунақа ҳисоблагандилар. У Худонинг Каломи эди, қайсики зоҳир бўлганди. Ва У яхшилаб белгиланган эди, чунки У орқали Худонинг ишлари намоён бўлган ва Унинг масиҳ эканлигини исботлаган эди.E-54 Jesus, "a common carpenter's boy," so thought. He was the Word of God made manifest. And He was thoroughly identified, because the works of God had manifested themself through Him, and proved that He was the Messiah. [Mark 6:3]
E-55 Ва бугун, Муқаддас Руҳ бу охирги кунларда устимизга тушиб Ўзини тўғридан-тўғри бизни черковда белгилаганида ва У бу ерда Исо Масиҳда тўла-тўкис бўлганида қилган ўша ишларини исботлаганида ўша ўхшаш иш яна кўтарилган. Худди ўша ишларни қилиб, У Келинда ўша ишларни амалга оширди, биз эса барибир Бундан қутулишни истаймиз.E-55 And, today, that similar case has come again, when the Holy Spirit has come upon us in the last days and identified Himself right in our church, and has proven the same works that He did when He was here in the fulness upon Jesus Christ. He did the same thing upon the Bride, doing the same thing, and still we want to get rid of It. [John 14:12]
E-56 Эсингизда бўлсин, ҳозир ёзилган ленталар фақат бу Финикс учун эмас, бу бутун дунё бўйлаб кетади. Мен бу вақтда ер шарининг ярмига гапиряпман, чунки бизда бутун дунёни қамровчи ленталарни тарқатиш тизими бор.E-56 Remember, these are tapes that's made now, that goes over the world, not only to Phoenix here. I'm speaking to half of the world, at this time, 'cause we got a tape business that goes around the world.
E-57 Эътибор қилинг, бугун бизда худди Ўша аниқланган Сўз устида ўшанга ўхшаш суд кенгаши бўлаяпди. Ибронийларга 13:8: “Исо Масиҳ кеча, бугун ва то абад Ўшадир”. Муқаддас Юҳанно 14:12: “Менга ишонган одам Мен қилган ишларни қилади”. Матто 28: “Бутун дунёга, ҳар мавжудотга Хушхабарни ваъз қилинглар”. “Бир оздан кейин дунё Мени кўрмайди. Аммо сизлар Мени кўрасизлар, зеро Мен сизлар билан, ҳатто сизларда дунёнинг охиригача бўламан”. “Исо Масиҳ кеча, бугун ва то абад Ўшадир!”E-57 Notice, today we have a similar trial, after the same identified Word. Hebrews 13:8, "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever." Saint John 14:12, "He that believeth on Me, the works that I do shall he do also." Matthew 28, "All the world, preach the Gospel to every creature." "Lo, a little while and the world seeth Me no more; yet ye shall see Me, for I will be with you, even in you, to the end of the age." "Jesus Christ the same yesterday, today, and forever!" [John 14:19], [Hebrews 13:8]
E-58 Бугун улар нафақат қотилни, балки Сўзни қртилини ― энг биринчи қотилнинг йўлдошини танладилар.E-58 They have chosen today, not only a murderer, but a murderer of the Word, a satellite to the very first murderer.
E-59 Қачонки улар, ҳаворийлар Хушхабарни ваъз қилганларида ва Ириней орқали ҳамда кўплаб буюк реформаторлар ва асос солувчилар орқали илк даврда олдинга силжиганларида, бу нарса бир куни тўлиқ очилиши учун Никейга келди ва улар бутун жаҳон черковини тузишга, одамларни уларнинг юрисдикциясига (суд қилиш ҳуқуқи.―Тарж.) остига киришга мажбурлашга қарор қилишди. У ердаги кўплар, тарихни ўқиганлар билади, у ёққа кўплаб пайғамбарлар келганини, улар ҳайвон терисига ўраниб, фақат ўсимлик ва бошқа нарсалар билан озиқланар ва улар ўша Сўзни ҳимоя қилишга уринган, Худонинг Сўзида тургандилар. Бироқ ўша ўн беш кунлик қонли сиёсат ичида нима қилди улар? Охир оқибат улар бутун жаҳон черкови тизимига ва Христианликка бироз мажусийликни пайванд қилишга ва буни бутун жаҳон черкови деб тузишга қарор қилдилар.E-59 When they, apostles was preaching the Gospel, and come down through Irenaeus, and many of the great reformers and founders back in the early age, it come to Nicaea, one time, for a showdown, and they decided to make a universal church, to force people to come under their jurisdiction. Many who has read the history there, knows many old prophets come there with animal skin wrapped around them, eating only herbs and things, and they tried to hold out for that Word, hold for the Word of God. But what did they do that fifteen days of bloody politics? They finally decided to make a universal church, and graft some paganism with Christianity, and set it out as a universal church.
E-60 Протестанлар эса бугун худди шундай иш тутиб, биргаликда Экуменик Иттифоққа ошиқмоқдалар: Унинг кеча, бугун ва то абад Ўшалиги Муқаддас Руҳ томонидан пухта кўрсатилган Худо Каломини қабул қилиш ўрнига инсонлар урф-удумларини қўшдилар. Черков бугун тарозига тортилди ва енгил деб топилди. Сиз яна Пилатнинг ҳукм мажлислари залидасиз. Худди шундай.E-60 And, today, the Protestants are throwing themselves together in the Ecumenical Council, doing the same thing, grafting in tradition of man, and instead of taking the Word of God which is thoroughly identified by the Holy Ghost, that He's the same yesterday, today, and forever. The church stands in the balance, today, and is found wanting. You're back in Pilate's judgment hall. Yes, sir. [John 19:8-9]
E-61 У нима қилаяпди ўзи? У маҳлуққа тасвирни яратяпди. Бу Римнинг йўлдоши. Ва шунда Экуменик Иттифоқи қандай мажбурлаётган бўлса, худди шундай ҳар бир протестант деноминациясини унга киришга мажбур қилади; ҳозирда деярли ҳамма у ерда, Тўлиқ Инжилчилар ва ҳаммалари. Шундай вақт келади, улар келишлари ёки бундан ташқарига қолишларига тўғри келади, ва, ўша мажбурлов келганида, ўша вақтда сиз махлуқнинг тамғаси билан белгиланиб бўлдингиз. Шундай қилиб, бу аниқ шундай.E-61 What does it do? It's making an image unto the beast. It's a satellite unto Rome. When the Ecumenical Council is forcing, and will force every Protestant denomination into it; and it practically all is there now, Full Gospel and all. The hour is going to come when they'll have to come or stay out, and, at that time, when that force come, you've already identified yourself with the mark of the beast. Now, that's exactly.
E-62 Бу нима? Протестантлик фоҳишалари қари-она Рим билан, фоҳиша билан биргалар! Ваҳий 17-да у “ФОҲИШАЛАРНИНГ ОНАСИ”, ― дейилган, ― айнан, протестант деноминацияларининг; ўз қўлларида Худонинг заққум косаси билан, қадаҳ кўтариб айтилаётган пайтдагидай, ўзининг: “бу ўша, биз ишонадиган нарса”, ― ва ҳар бири: “бу ўша, биз ишонадиган нарса”.E-62 What is it? A Protestant harlots with the old mother, Rome, the whore! Revelation 17 said she was, "THE MOTHER OF HARLOTS," exactly, Protestant denominations; holding out in her hand the cup of the wrath of the--of God, for her toast, her testimony, "this is what we believe," and each one, "this is what we believe." [Revelation 17:2]
E-63 Мана нимага ишониши керак Черков ― Худонинг Каломига, “ва ҳар қандай инсоннинг сўзиёлғон бўлсин”. Мана у қандай бўлиши керак.E-63 Here is what the Church is to believe, the Word of God, "and let every man's word be a lie." That's what it's supposed to be. [Romans 3:4]
E-64 Аммо биз Масиҳни яна ўша У Пилатнинг суд мажлислари залида бўлган машъум даҳшатли бўлган соатга этаяпмиз; таъсирли: кичик гуруҳ, бошлари эгик, бир четга улоқтириб юборилган. Бошқа деноминациялар уларни рад этди, улардан кечди, уларни ҳайдаб солаяпди ва: “Бу билан ҳеч қанақа умумийлигингиз бўлмасин!” ― деяпдилар. Сизлар яхшиси Сўз бўйича текширсангиз бўларди. Хўш, мана шу Экуменик Иттифоқ ўша эканлигини кўриб турибмиз. У нима қилаяпди? У, Инжил...
Сиз: “Инжилда бу тўғрисида гапириладими?” ― дейсиз.
E-64 But we bring Christ again to that great crucial hour that He stood in, in Pilate's judgment hall; pathetically, a little bunch pushed off to one side, with a bowed head. Other denominations rejected them, refused them, and turn them away, and say, "Have nothing to do with It!" You better check up on the Word. Now we find out, this Ecumenical Council is. What's it doing? It, the Bible... [John 19:1-10]
You say, "Does the Bible say about that?" Yes.
E-65 “Художўй кўринишга эгалар-у, аммо унинг Қудратидан тонувчилар”. Кўр, яланғоч, черков келувчилари, художўй бўлиб кўринадилар, аммо Исо Масиҳни Унинг Каломи билан уйғунлаштирадиган Муқаддас Руҳнинг Қудратидан тонадилар. Қандай қилиб инсон Муқаддас Руҳга эгаман дейиши ва Муқаддас Руҳ бўлган Каломни инкор қилиши мумкин? Қандай қилиб одам бундай қилиши мумкин? Ахир унинг ўз иқрори у қанақа бўлиши керак бўлса шунақа эмаслигидан гувоҳлик бераяпти ― Худонинг Қудратини инкор этиб, руҳий зино қилаяпти. Павел Тимутийга Иккинчида, 3-боб, шундай бўлишини айтган: “Такаббур, мақтанчоқ бўладилар!” ― деган.E-65 "Having a form of godliness, but denying the Power thereof." Blind, naked, church-goers, having a form of godliness, but denying the Power of the Holy Ghost which identifies Jesus Christ to His Word. How can a man claim to have the Holy Spirit and deny the very Word which is the Holy Spirit? How can a man do that? His own testimony gives witness that he is not what he is supposed to be, committing spiritual fornications, denying the Power of God. Paul said, in Second Timothy, 3rd chapter, that's what it'll be, said, "Be heady, high-minded!" [II Timothy 3:5]
E-66 “Менда докторлик даражаси, илоҳиёт доктори, ҳуқуқшунослик доктори”. Менинг фикримча, сени энди бошлаганингдагидан кўра бу Худодан янада олисда-ку. Бу сени Худодан узоқлаштиради фақат, сени Худога олиб келмайди. Фақат битта нарса Худога яқинлаштириши мумкин, ва бу Муқаддас Руҳ, Ўз Сўзи орқали.E-66 "I've got a doctor's degree, a Ph.D., an LL.D." To me, that's further from God than you was when you started. Yes, sir. That only takes you away from God, don't bring you to God. Only one thing can draw you to God, and that's the Holy Spirit, by His Word.
E-67 Муқаддас Руҳ ― бу компас. Қутб юлдузи ― бу Сўз. Ва компас фақат Қутб юлдузига кўрсатади. Ва Муқаддас Руҳ сени фақат Сўзга йўналтиради, қандайдир, экуменик ҳаракатга эмас, қандайдир деноминацияга эмас, балки Худонинг Каломига. Ёдингизда бўлсин, бошқа барча юлдузлар дунё билан биргаликда кўчиб юради, лекин Қутб юлдузи жойида қолади, чунки у марказда жойлашган. Бошқа ҳар қандай одамнинг сўзи хато қилади, бироқ Худонинг Каломи хато қила олмайди. У Қутб юлдузи, марказда жойлашган, У дунё билан биргаликда четлашмайди. Дунёнинг қаерда бўлиб қолишини аҳамияти йўқ, У кеча, бугун ва то абад шундайлигича қолаверади У. Ва У Каломдир!E-67 The Holy Spirit is a compass. The North Star is the Word. And the compass will only point to the North Star. And the Holy Ghost will only point you to the Word, not some ecumenical move, not some denomination, but to the Word of God. Remember, all the other stars shift with the world, but the North Star stays exactly, because it's in the center. And every other man's word will fail, but God's Word can't fail. It's the North Star, centered, It won't shift with the world. No matter where the world is, It remains the same yesterday, today, and forever. And He is the Word! [John 16:13]
E-68 Ака ва опа, Исони исми ҳақи, сизлардан ўтиниб сўрайман, Буни эътиборга олинглар. Сизлар менинг мана шу йиллар ичида гапирганларимга ишондингизлар. Агар Худо менинг айтганларимни Ҳақиқатлигини, мен эмас, айнан Унинг Сўзи буни қилганини исботлаган бўлса, унда мен сизлардан Шунинг асосида текширишингизни Исо Исми ҳақи ўтиниб сўрайман. Бу нарсалар кўр бўлманглар; у тўппа-тўғри олдингизда.E-68 Brother and sister, I plead you, in Jesus' Name, to consider This. You've believed me in what I've said in these years. If God has proved what I've said has been the Truth, not me, it's been His Word that's done it, then I plead you, in Jesus' Name, to check on This. Don't be blind to these things; it's right upon you.
E-69 Эсингизда бўлсин, Инжилда, Матто 24:24 да ер яратилишидан бери кимнинг исми Қўзининг Ҳаёт Китобига ёзилмаган бўлса, уларнинг ҳаммаси ушбу тамғани қабул қиладилар. Буни фақат Танланганлар кўради, Буни кўриш кимга тақдир этилган бўлса. Қолган барча Бундан миллион милга адашадилар.E-69 Remember, the Bible said, in Matthew 24:24, that all whose names were not written in the Lamb's Book of Life, from the foundation of the earth, would take this mark. Only the Elected, who is ordained to see It, will see It. The rest of them will miss It a million miles. [Matthew 24:24], [Revelation 13:8]
E-70 Кўриб турибмиз, ҳозир бу катта ҳаракат ўрнатилаяпти, иблиснингйирик ускунаси тартибга келтирилаяпти. Унга керак бўлган биргина нарса бу... Унинг механикаси бор, у фақат динамика уни ҳаракатга келтиришини кутиб ётибди. Ҳамма йиғилишлар, кенг кўламли иттифоқ ва бошқалар ҳаракатда бўлади. У ерда баҳайбат машина созланаяпди, аммо улар ўз соатини кутаяпдилар, қачонки тақиқ келади, ва ўшанда улар буни қилоладилар ва бунга мажбурлай оладилар, буни қонунийдай расмийлаштирадилар. Радио эшиттиришлар ва бошқаларга қаранглар, бугун биз нима эшитаяпмиз ― радио ва газеталарда. Бу ахир олдигинангизда-ку.E-70 We see this big move set up now, Satan's big machinery set in order. The only thing it needs is... It's got the mechanics, it only waiting for its dynamics to put it in force. The move's all congregation, a big council and thing. The big machine is setting there, but they're waiting for the hour when the lid goes down, and then they can make it, and force it, make it a law. Look at the broadcasts and things we hear today, over the radio and the newspapers. Why, it's right on you now.
E-71 Бизларни Исо Масиҳни қабул қилишдан бошқа ҳеч нарса қилишга вақтимиз қолмайди. У бутунлай бир хиллашди.E-71 We haven't time to do nothing else but receive Jesus Christ. He has been thoroughly identified.
E-72 Қулоқ солинглар, биз иблиснинг у ерда ишга тушишга тайёр турган улкан машинасини айтаяпмиз, бу рост, йўқ қилиш учун; бироқ, эсингизда бўлсин, Худонинг Каломга ишонадиган кичик подаси ― уларнинг механикаси ҳам тайёр. Динамика Муқаддас Руҳ билан уни ёқишига таёр. “Эй кичик сурув, қўрқманглар! Осмондаги Отангиз Ўз Шоҳлигини сизларга беришни маъқул топди”. Муқаддас Руҳ дунёдан чиққан, узун сочли назорей аёлларга, кичик Черковга тегади, уларни...-дан ажралганликларини исботлаш учун.E-72 Listen, we say about Satan's big machine up there, ready to move, that's right, to crush down; but, remember, God's little flock that believes the Word, its mechanics is ready too. It's ready for the Dynamics to set it afire with the Holy Ghost. "Fear not, little flock, it's your Father's good will to give you the Kingdom." The Holy Ghost will strike a little Church that's come out from the world, women that wears long hair, Nazarite, to prove they've separated themselves from the... [Luke 12:32]
E-73 Назорей ― бу ўша, кимки...Қанақа? Худонинг Каломи учун дунёдан ажралиб чиқадиган ўша; калта шим кийиб, юз-кўзини бўяйдиган изабеллар эмас ― ўзларини Масиҳчи аёллар дейдилар; йўқ, жаноблар; эркак киши шунчалик иродасизки, Худонинг каломи учун туриш ўрнига деноминация учун турадилар ва қандайдир Цезар ёки Ҳиродни ридоси этагидантутаверадилар. Лекин Худога содиқ одамлар бор, Худонинг асл суруви, дунёни нима дейиши уларни қизиқтирмайди. Улар Ис Масиҳ кеча, бугун ва то абад Ўшалигига ишонадилар.E-73 The Nazarite is one who... What? A one that separates themselves, for the Word of God; not short-wearing, painted faces, Jezebels, calling themselves Christians; no, sir; man, so wishy-washy, that'll stand for a denomination, and hold onto their coat tails, of some Caesar or Herod, instead of standing for the Word of God. But God has got loyal people, genuine flock of God, who don't care what the world says. They believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. [Judges 13:7], [Hebrews 13:8]
E-74 Бу машҳур эмас. Сен бу сабабли машҳур бўлмайсан, аммо бу Ҳақиқат! Бу Худонинг бажариш зарур бўлган амри, ва Худо буни амалга оширади. Худо дуо қилсин сизларни. Сизларни ҳақорат қилмоқчи эмасман, балки сизларни огоҳ қилмоқчиман. Ёндирилгандан кўра сиқилган яхшироқ, ҳар дам, хуллас огоҳлантиришни қабул қилинг. Бу охирги кунларда Муқаддас Руҳ гапирмоқда.E-74 This is not popular. It makes you unpopular, but it's the Truth! It's God's command for it to be done, and God will do it. God bless you. Don't mean to scold you, but to warn you. It's better to be scorched than burned, at any time, so take warning. The Holy Spirit speaks in this last days.
E-75 Китобда ёзилганларнинг барчаси бундан қутулиб қоладилар. Шундай қилиб, биз кўриб турибмиз: бу барча қайғуларни четлаб ўтиши учун Динамика Буни осмонга кўтаришига кичик сурув тайёр.E-75 All is written in the Book will escape it. Now we find out, the little flock is ready for the Dynamics to move It up into the skies, to escape all this tribulation.
E-76 Кимдир яқинда, мен гапириб турганимда айтда: “Бранхам ака, сен нима, черков қайғудан ўтишига ишонмайсанми?”E-76 Someone said, the other day when I was talking, said, "Brother Branham, you don't believe then the church will go through the tribulation?"
E-77 “Черков ўтади деб ҳисоблайман, лекин Келин эмас”, ― дедим мен. Черков қайғудан ўтади, худди шундай, аммо Келин бундан озод этилган. У бир дақиқа ичида Кўтарилишга кетади, кўз очиб юмгунча. У Никоҳ Тўйи учун ўзининг Раббийси билан осмонда учрашишга юқорига олинади. Унга қайғудан ўтишни ҳожати йўқ; унинг Раббийси у учун тўловини тўлади. Бу учун биз шундай миннатдормиз. Ҳа, жаноблар.E-77 I said, "I believe the church will, but not the Bride." The church will go through the tribulation, yes, sir, but the Bride is free from it. She'll go in the Rapture, in a moment, in a twinkling of an eye. She'll be caught up to meet her Lord in the air, for the Wedding Supper. She has nothing to go through any tribulation about; her Lord has paid her price. We're so thankful for that. Yes, sir. [I Thessalonians 4:14-18]
E-78 Черков томонидан ҳам, миллат томонидан ҳам инкор этилгач ― фақат битта чақириқ янгради, кейинги ҳаракат: “Бундан халос бўлинг!” ― бўлди.E-78 After the rejection, of both church and nation, there was only one cry come, the next move, was, "Get rid of It!"
E-79 Бу бизлар олган кейинги чақириқ. Черков Муқаддас Руҳни узил-кесил рад қилди. Биз уни инкор этганини биламиз. О-о, аъзолар ҳамма нарсалардан чиқдилар, бу буюк чақириқ эди ― пресвитерианлар, методистлар, баптистлар, лютеранлар; аммо черковни ўзи, деноминация, у силжий олмайди. Йўқ, жаноблар. У аллақачон денаминацияланди. Ҳозир нима юз бераяпди? “Буни хочга михланглар! Буни хочга михланглар!” Нима? Хочга михлаяпдилар, Ҳақиқат бўлган янгитдан (нимани?) тасдиқланган Каломни. Худонинг Каломи қайтадан михланаяпди. Худди Момо Ҳаво Худонинг Каломини кичик бир қисмини рад этиб, бутун моддий дунёни разиллаштиргани каби, черков ҳам худди шуни қилди.E-79 That's the next cry we have. The church has firmly turned down the Holy Spirit. We know it has. Oh, members has come out of everything, that's the great call, Presbyterian, Methodist, Baptist, Lutheran; but the church, itself, the denomination, it cannot move. No, sir. It's already denominated. What's the thing of it is now? "Crucify It! Crucify It!" What? Crucifying, afresh, (what?) the a vindicated Word, to be the Truth. God's Word, crucified, afresh. Just as Eve corrupted the whole physical world, by rejecting one little bit of God's Word, so has the church did the same thing.
E-80 Эҳтимол сиз менга: “Бранхам ака сенда Бунинг нотўғри изоҳи”, ― дерсиз. Нима ҳам дейман, бу сизнинг фикрингиз бўйича.E-80 You may say to me, "Brother Branham, you've got the wrong interpretation of It." Well, that's to your opinion.
E-81 Худо ҳеч қанақа тушунтиришга муҳтож эмас. Худо Ўзига Ўзи талқинчидир. Бизда инсоний талқинчилар жуда кўп ― мана нимада бугун бало. Худони Ўзи изоҳлай олади. Ўз Сўзини Шахсан Ўзи тасдиқлаши изоҳлашдир.E-81 God don't need any interpreter. God is His Own interpreter. That's what the trouble of it is, today, we got too many man-made interpreters. God can interpret, Himself. His Own vindication of His Word is the interpretation.
E-82 Эҳтимол, “Талқин қилиш бизда!” ― деб қичқиргиндир фарзийлар ҳам. “У бизларда!” ― демоқда саддуқий. Бироқ изоҳ исо эди. Омин.E-82 The Pharisees might have cried out, too, "We got the interpretation!" The Sadducee says, "We got it!" But Jesus was the interpretation. Amen.
E-83 Ваъда этилган, очилган Худонинг Қудрати намоён бўлиши ― мана тасдиқланиш. Ёзувни ўқинглар ва бугунги черков қанақа бўлиши кераклигига қаранглар. Худди шундай. Худога ҳеч қанақа изоҳловчи керак эмас.E-83 The manifestation of God's revealed power, promised, is the vindication. Read the Scriptures and see what the church is supposed to be today. Yes, sir. God don't need any interpreter. [II Peter 1:20]
E-84 Мана улар Исога нима қилишди. Улар Унинг ўтмишида изоҳ бўлмаганини билиб қолдилар, нимаики уларга туюлганди. Уни Ўзи изоҳ эди. Худо Буни изоҳлаши керак эмас эди. Исонинг ҳаёти изоҳлади. “Сизлар Муқаддас Битикларни текширинглар, чунки улар орқали Абадий Ҳаётга эга бўласиз деб ўйлайсизлар; Улар Мен ҳақимда гувоҳлик бераётганлардир. Агар шу кунга айтилган ишлар Менда Ўзларини намоён қилмаётган бўлса, ― деди У, ― унда бунга ишонманглар”.E-84 That's what they done to Jesus. They found out, back there, that they thought He didn't have the interpretation. He was the interpretation. God didn't have to interpret It. Jesus' life interpreted. He said, "Search the Scriptures, for in Them you think you have Eternal Life; They are They that testify of Me. And if I do not the works of My Father, then believe Me not. If the works that was spoke of this day, don't manifest Itself in Me," He said, "then don't believe it." [John 5:39], [John 10:37]
E-85 Улар намоён бўлдимикан? Худо: “Қиз ҳомилали бўлади”, ― деди, ― ва ҳомиладор бўлди! Сиз бунга ишонасизми? [Йиғилиш: “Омин”, ― деди.―Таҳр.] Шак-шубҳасиз; лекин улар ишонмадилар. “Қиз ҳомилали бўлади”, ― деди, ― ва ҳомиладор бўлди. Унда: “Чўлоқлар юради, кўрлар кўради”, ― дейилган, ва бу нарса юз беради. Улар бу ишларни қилишини Ёзув исботлади, ва Исо намоён бўлиш эди.E-85 Did They do it? God said, "A virgin shall conceive," and she did! Do you believe it? [Congregation says, "Amen."--Ed.] Certainly; but they didn't. "A virgin shall conceive," and she did. It said, "The lame shall walk, the blind shall see," and what would take place. It proved they would do it, and Jesus was the manifestation. [Isaiah 7:14]
E-86 “Эгангиз Худо сизлар учун менга ўхшаган бир Пайғамбар чиқаради”, ― деди Мусо. Сўз пайғамбарга келади. Пайғамбар эса, Калом юрак сирларини фарқлайди. Улар Унинг ўша фарқлашни амалга оширишини кўрганларида, улар: “У Баалзабун, фолбин”, ― дедилар. Бу уларни Унга қистирган лақабидан ортиқ нарса эмас. Худди шу нарса бугун ҳам: “муқаддас сакровчилар” ёки шунақа бирор ким. Тўппа-тўғри. Гарчи...E-86 Moses said, "The Lord your God shall raise up a Prophet, like unto me." The Word comes to the prophet. And, the prophet, the Word is a discerner of the thoughts of the heart. When they see Him doing that discernment, they said, "This is Beelzebub, a fortuneteller." That's no more than a name they pin on Him. The same thing today, called a "holy-roller," or something like that. That's right. Though... [Deuteronomy 18:15]
E-87 У ҳеч қанақа изоҳга муҳтож эмас. У изоҳ эди. Худони Ўзи буни исботлади. Ўша гунохкор одам бугун ким ўзи, ёки Калом изоҳланмаган деб рад этган ўша вақтдаги гунохкор ким эди ўзи?E-87 He needs no interpretation. He was the interpretation. God proved it by Himself. Who is that sinful man today, or who was that sinful man then, that would deny that the Word wasn't interpreted?
E-88 Исо улардан сўради, деди: “Ёзувни кўриб чиқинглар. У (Калом.―Тарж.) Мени Кимлигим ҳақида гувоҳлик беради. Агар Менинг ҳаётим, Мени айтаётганларимни изоҳламаса, унда Менга ишонманглар”.E-88 Jesus asked them, said, "Search the Scriptures. They testify Who I am. They are the interpretation. If My life doesn't interpretate what I'm talking about, then don't believe Me." [John 10:37]
E-89 Қайси гуноҳкор одам бугун шу ерда бўлар эди, қайсики Инжилга қарай олиб, Ўзини ушбу кунга У амалга оширишини ваъда қилган бошқа ишлари деб ҳамда инъомлар тўғрисидаги ваъдаларини намойиши эканлигини эълон қилаётган Муқаддас Руҳ ― бугун Сўзни изоҳловчиси эканлигини кўриши мумкин эди? Амалга ошаётган Малаки 4, бажарилаётган қолган барча Ёзув жойлари, ва шу ерни ўзида вақтнинг сўнггида буни кўряпмиз! Буни изоҳлаши учун сизга ҳеч қанақа инсон керак эмас. Асло керак эмас. У Ўзини Ўзи талқин қилади. У шу соатнинг Мактуби эканлигини исботлаяпди! Бутун дунё, товба қилинг ва Худога ўгирилинг! Сиз, черковлар, товба қилинг ва Худога қайрилинг! Сиз Уни қўлингиздан ювиб ташлашга уринманг, чунки сиз ундай қилолмайсиз. Ўшанда бўлганидай, ҳозир ҳам мана муҳокама кетаяпди.
90 У: “Ёзувни текширинглар; Улар Мен тўғримда гувоҳлик беради”, ― деди. “Менинг изоҳчим ― бу Менинг ишларим”, ― деди Исо.
E-89 What sinful man could there be today, that could look in the face of the Bible and see if the Holy Spirit isn't the interpreter of the Word today, making Hisself known by manifestations of promises of the gifts, and the things that He promised to do in this day? Malachi 4 being fulfilled, all the rest of the Scriptures being fulfilled, and see it right here at the end of the time! You don't need any man to interpret It. No, sir. It interprets Itself. It proves It's the Message of the hour! Repent and turn to God, all the world! You churches, repent and turn to God! Don't try to wash Him from your hands, 'cause you can't do it. The issue is right on now, as it was then. [Malachi 4:2, 5-6]
E-91 У Мусога у билан ўша ерда ёнаётган бута ёнида кўришганда айтди У. У деди: “МЕН БОРМАН. Мен Ўзимни ваъдамни эслайман. Ўз қудратли қўлим билан ўша халқни олиб чиқишимни Мен эслайман. Мен ваъда бердим, ва Мен сен билан бораман. Мен сени юбораяпма. Сен фақат Менинг ўрнимга гапирасан, мўжизалар эса сени Мен юборганманми ёки йўқлигини изоҳлайди.” Омин.E-90 He said, "Search the Scriptures; They testify of Me." Jesus said, "My works are My interpreter." [John 5:39], [John 10:37]
E-92 Янги чиқиш тўғрисидаги ваъда ва намоён бўлган Худо Каломининг изоҳланганини ― мана нима бугун эркак-у аёллар кутишлари керак.E-91 He told Moses, when He met him up there at the burning bush. He said, "I AM. I remember My promise. I remember that I'd take them people out, by a mighty hand. I made the promise, and I am going with you. I'm sending you. You just be My mouthpiece, and the signs will interpret whether I sent you or not." Amen. [Exodus 3:6-7, 12]
E-93 Бу уларнинг: “Хўп, менинг черковим Бунга ишонмайди”, ― дейишлари жуда ёмон. Нима гап? Сиз бошқа даврнинг соясида яшаяпсиз. У черковлар ўз даврида яхши эди, аммо мана давр хусусидачи? Бу бошқа давр.E-92 That's what men and women ought to look for today, a promise of another exodus, and an interpretation of God's Word being made manifest. [I Thessalonians 4:14-18]
E-94 Сиз Веслейни Лютерга ишонтира олмайсиз ― у ерда муқаддасланиш йўқ эди. Ҳеч ҳам бўлмайди.E-93 Trouble of that, today, they say, "Well, my church don't believe This." What's the matter? You are living in a shadow of another age. Them churches was fine in their ages, but what about this age? This is another age.
E-95 Сиз элликчиларни баптистларга ёки шунга ўхшаш бирор нимага, ўшанга қайтишга ишонтира олмайсиз. Улар бир яхшироқ нарса топдилар. Улар ўз кунларини нурида яшадилар.E-94 You'd never make Wesley believe on Luther, there wasn't sanctification. No, sir.
E-96 Элликчилар ҳам бугун ташкиллашдилар ва ўшалар каби вазминлашдилар ― бу ҳам худди ўшандай. Калом эса ҳаракатини давом эттираяпди, ва У улардан йироқлашаяпди. Бу мутлақо тўғри, чунки бизлар шунақа қотиб қолган ва расмиятчи бўлиб бораяпмиз. Бизлар ўз черковларимизни хоҳлаган ҳолатига киришига қўйиб беряпмиз, олдинлаяпмиз. “Токи бизларни аъзоларимиз бор экан, мана шу энг зарури, чунки биз ҳар қачонгидан кўра кўпчиликка эгамиз”. Биз бу ҳақида овоза қиляпмиз.E-95 You'd never make the Pentecostal believe on the Baptist, or like that, go back to that. They found something better. They lived in the light of their day.
E-97 Рухсат этинг, сизларга қадимги мақолни айтиб ўтай: “шайтон ўз тўдасини қайта-қайта санайди, аммо Худованд Ўзиникиларни ўлчайди”.E-96 And, today, Pentecost has organized and set right down like they did, it's exactly the same thing. And the Word is moving on, and It's moving right away from them. That's exactly right, 'cause we get so stiff and so starchy. We let our churches get in any kind of condition, go right on. "Long as we got members, that's all is necessary, 'cause we got more than we ever had." We blow about that.
E-98 Бу нарса бугунги кунда ҳали ҳам ҳақиқат. Худованд Ўз Каломи билан ўлчайди, сиз енгил бўлиб чиқасизми ёки йўқ, қарайди. Мен оломон хусусида ташвишланмайман, қанча, У қанчалик машҳур. Бу мана шу соатда намоён бўлаётган Худо Каломидир. Мутлақо тўғри. Мен оломон хусусида хавотирланмайман, ким келади, ким эса йўқ. Ўртага Худо Каломи қўйилган, худди у ердаги Пилатнинг суд мажлислари залидаги каби. Ўлчанглар Уни ва қаранглар, қанақа бўлиб чиқамиз, қаерда бизни камчилигимиз. Худди шундай. Биз Исо Масиҳ кеча, бугун ва то абад Ўшалигига ишонамиз.E-97 Let me tell you something that's an old proverb, that, "The devil counts his crowd, but God weighs His."
E-99 биз Уни Мусога нима деганини кўриб турибмиз: “Мен сен билан бўламан ва Мен фақат сени оғзингни ишлатаман. Бор, Мен сенга айтадиган сўзларни айт, мўжизалар эса ўзини ўзи изоҳлайди”.E-98 That's true, too, yet today. God weighs you by His Word, see if you're found wanting or not. I don't care about crowds, how many, how unpopular It is. It's God's Word being made manifest for this hour. Exactly right. I don't care about crowds, and who comes and who doesn't. It's God's Word is at stake, like it was there in Pilate's judgment hall. Weigh It, and see what we have found, where we're found wanting. Yes, sir. We believe that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. [Hebrews 13:8], [Daniel 5:27], [Job 31:6]
E-100 кўряпсизми, Худо ҳеч қанақа изоҳловчига муҳтож эмас. О-о, йўқ, у изоҳловчи бўлишини кераги йўқ эди. Илоҳий талқин Уни Ўзини исботлаяпди. У Ўзининг Шахсий Сўзининг талқин қилувчиси Ўзи эканлигини айтди. У буни Мусо орқали қилди, ва У буни бугун ҳам қилаяпди. Бизлар Уни Муқаддас Китоб бўйича Илоҳим сифатида биламиз. Илоҳим ― бу “Ҳамма нарсага эга”. У ҳеч кимнинг маслаҳатига муҳзтож эмас. У бир ўзи туради. У Худо, ва У Калом. Шу боис Сўз бирор нимани ваъда қилганида, ва У сизни олдингизда Буни яққол кўрсатганида, Бундан бошқа яна қанақа изоҳловни истайсиз?
101 О-о, гуноҳкор эркак ёки аёл киши сиз ким бўлибсизки чиқиб бу нотўғри дея олишга? Худованд, Ўзининг Муқаддас Руҳи ва ваъда этилган Сўзи билан Уни ҳар биримизни олдимиз изоҳлаганида ― биз ким бўлибмизки, буни нотўғри деймиз? О-о гунохкор инсон сен бу ишни қандай қила оласан? “ ‘Гунохкор’, ― Бранхам ака, бу билан нима демоқчисан?” Худога ишонмаслик! Гунох фақат бир нарсадир, бу ишонмаслик. Бемаъни инсоний изоҳларга муҳтож бўлманг!
E-99 We find out that He told Moses that, "I'll be with you, and I'll just use your mouth. You go speak the words as I tell you, and the signs will interpret themselves." [Exodus 3:12]
E-102 У шахсан Ўзиникини изоҳлайди. “Мен Эгангиз, ― деди У, ― Мен Уни экдим; Уни кимдир Мени қўлларимдан тортиб олмаслиги учун, кеча-ю кундуз Уни суғораман”. Худди шундай Ёзувнинг бошқа жойида У деди: “Уни бажариш учун У Ўз Сўзи устида бедор турди”. Уни амалга ошириш, Уни “очиш” (кимга?) Ўзининг Танланганларига, ўшаларга, кимга кўриш учун бу юборилган, тўғрироғи Буни кўриш учун юборилганларга. Буни кўришга, тушунишга юбрилганлар учун У Буни амалга оширади.E-100 See, God don't need no interpreter. Oh, no, he mustn't be interpreter. God's interpret proves Himself. He said that He was the interpreter of His Own Word, and He is. He did it, by Moses, and He does it today. We know Him, in the Bible, as Elohim. Elohim is "the alE-sufficient One." He needs nobody's advice. He stands alone. He is God, and He is the Word. And when the Word promises something, and makes It identified before you, what kind of an interpretation do you want outside of that? [II Peter 1:20]
E-103 У Буни устида бедор туради, Уни бу барча бефаҳм танавий талқинлардан, бу “ана бу тўғри, у ҳам ҳақ, униси ҳам ҳақ” дейдиганлардан асрайди. Худо ҳақ, Худо билан ирхил бўлган инсон!E-101 Oh, sinful man or woman, who are you that could rise up and say that It's wrong? When God, with His Holy Spirit and promised Word, interprets It in the face of every one of us, who are we to say that it's wrong? Oh, sinful person, how could you do that? "'Sinful,' what do you mean by that, Brother Branham?" Unbelief! There is only one sin, that's unbelief. Need not man's silly interpretation!
E-104 Ўша фарзийларнинг барчаси туриб: “Биз Худоданмиз! Бизни қонунларимиз бор. Бизда ана бу”, ― дея олардилар. У ерда эса Каломни Ўзи турган эди. “Ҳайда Уни, қувиб юбор! Хочга михла Уни! У биз ишонадиган нарсага Ўзини яқинлатмайди”.E-102 He interprets His Own. "I am the Lord," He said, "I planted It; I'll water It, day and night, less some should pluck It from My hand." He also said, in another Scripture, that, "He watched over His Word, to perform It." Perform It, "reveal" It to (what?) His Elected, to those that it's sent to see, that's sent to see It, rather. He performs It to those who are sent to see, to see It. [Isaiah 27:3]
E-105 Аммо У Ўзини Сўз билан тенглаштирди. Омин. Кўриш учун кўзга эга бўлганлар Буни кўрдилар.E-103 He watches over It, keeps It away from all these foolish carnal interpretations, these things, that, "This is right, and that's right, and that's right." God is right, God's identified person!
E-106 Ва улар бугун ҳам кўрмайдилар. Гап тамом. Улар ажраладилар, улардан кўпчилиги аллақачон Бундан ажралдилар.
О-о, Буни кўрсатиб, Буни ҳақиқат эканлигини кўрсатиб, ҳа!
E-104 All them Pharisees could have stood up, said, "We're of God! We have the laws. We have this." And there stood the Word, Itself. Said, "Away with It! Crucify It! It don't identify Itself with what we believe."
E-107 Баъзилар: “Мен Буни жуда кўп жойларига ишонаман. Бранхам ака, мен инжилга ишона оламан. Мен Инжилга ҳайриҳохлик билан қарайман. Мен Инжил тарафдориман. Мен ана бунга ишонаман. Мен Исо Масиҳга, Худо Ўғлига ишонаман. Лекин фақат мен Ундаги хамма нарсага ишонолмайман, чунки менинг деноминациям Бу ундай эмас дейди”.E-105 But It identified Itself with the Word. Amen. Those who had eyes to see, saw It. Those who were blind did not see It.
E-108 Унда сиз ўзи қанақа талқин қилувчини олдингиз? Момо Ҳавода бўлган худди ўшани ― иблисни олдингиз. У Момо Ҳавога Сўзни талқин қилишга урунди, ва у: “О-о, тўғри бу, у ҳам тўғри, албатта, бироқ...” Албатта, тўғри! Худо нима деса ― Ўша тўғри! У бошқаларга қандай туйилади, мени ташвишлантирмайди. Худо бу бўлади деганида, бу ўша тарзда бўлади ҳам. Момо Ҳавонинг талқинчисидан фойдаласанми? О-о гуноҳкор инсон, қандай қилиб бундай қила оласан? Худди шундай. Уларда Мома Ҳавонинг талқинчиси.E-106 Neither will they do it today. That's all. They're going, done sealed themselves off, many of them, from away from It.
Oh, yes, by fulfilling It, showing It to be true!
E-109 Исботни, мен яқинда айтганимдай, биз исботни тиқиштиришга уриняпмиз. Лютер: “Ишон ва боравер”, ― деди. Шайтон ҳам ишонади. Веслей деди: “Хитоб фил, шунда сен Уни олган бўласан”, ― аммо у олмаганлигини билиб қолди. Элликчилар: “Ўзга тилларда гапир ва сен Уни олган бўласан”, ― дейешди. Улар олмадилар. Христиан Илм-фани: “Севги, сен Руҳнинг меваларига эгасан”, ― деди, аммо улар эга эмаслар. Улар Исо Масиҳнинг Илоҳийлигини инкор қиладилар.E-107 Some say, "I believe so much of It. Brother Branham, I can believe the Bible. I sympathize with the Bible. I'm a Bible sympathizer. I believe so-and-so. I believe Jesus Christ, the Son of God. But I just can't believe all of It, because my denomination says It's not so."
E-110 Қанақа ўзи Унинг исботи? Ўша сиздаги руҳ ҳар бир ваъдани омин сўзи билан белгилай олади, ва Худо буни тасдиқлайди. Бу худди ўша, Исо Масиҳ билан бўлганидай. О-о, ҳа. Уларда, улар янада кўпроқ руҳий меваларга эга эдилар, алрда ҳар хил далиллар бор эди. Агар б Ўз Сўзини намоён қилаётган Худонинг Ўзм бўлмаса, ҳеч қайси далилни ҳеч нарсага боғлаш мумкин эмас. Сенинг Христианлигингни ягона ҳақиқий исботи мана. Сен қандай қилиб Масиҳчи бўлишинг мумкин, қачонки...E-108 Then what kind of an interpreter do you got? The same kind that Eve had, the devil. He tried to interpret the Word to Eve, and he said, "Oh, this is right, and that's right, but surely..." Surely, is right! What God says, It's right! I don't care how much It seems to others. When God said it's going to happen, it's going to be that way. Would you use Eve's interpreter? Oh, sinful person, how could you do that? Yes, sir. They had got Eves interpreter. [Genesis 2:17]
E-111 “Азалда Калом бор эди, ва Калом Худода эди, ва Калом Худо эди. Ва Калом тана бўлди ва орамизда яшади. Кеча, бугун ва то абад Ўша!” У худди Ўша Худо эди, Довудда бўлган. У худди Ўша эди, Мусода бўлган. У худди Ўша эди, ҳаворийларни барчасида бўлган. Ва У ваъда этилган Калом ҳаққи Ўзини у ерда намоён қилиш учун Исо Масиҳда бўлган худди Ўша эди. Бугун ҳам У худди Ўша Худо, ушбу соатнинг Сўзига йўналаётган Нур, худди ўша Сўз. Худо раҳм-шавқат қилсин бизларга! Худди шундай. Худо Ўзини Ўзи талқин қилишига ишониб, ҳар бир Сўз тасдиқланиши керак! Ҳа У Ўзига Ўзи изоҳловчи.E-109 The evidence, as I said the other day, we try to place evidence. Luther said, "Believe, and walk out." The devil believes, too. Wesley said, "Shout, and you got It," but he found out he didn't. Pentecost said, "Speak in tongues, and you got It." They didn't. Christian Science said, "Love, you got the fruit of the Spirit," but they haven't. They deny the Divinity of Jesus Christ. [James 2:19]
E-112 Биродар, мен мана шу соат тўғрисида ўйлайман! Мен бу нарсага узоқ вақт тўхтардим, аммо сизларни яна йиғилишингиз бор-да. Мен ишонаман, ва бугун айтаман: агар биз кузатмасак, У биз америкаликларни қўлида бўлиб қолади. Бу ҳақда ўйлаб кўринг. Мен буни ёмонлик истаб айтмаяпман; мен буни Нур ҳаққи айтаяпман. Мен, Исо Масиҳнинг Қони бугун америка черковларини қўлида деяяпман. Исонинг Қони бутун Америкада. Исо масиҳнинг Қони методистлар, пресвитерианларга, лютеранларга, элликчиларга қарши. У барчамизни қўлларимизда. Келинг текширамиз, ҳозирда шундаймикан. Бу ҳақда ўйлаб кўринг: Исо Масиҳнинг Қони! Воёй-вой!E-110 What is the evidence of It? When that spirit that's in you can punctuate every promise with an amen, and God will confirm it. That's exactly the way it was with Jesus Christ. Oh, yes. They had, they had more fruits of the spirit, they had all kinds of evidences. You can't pin any evidence down to anything but God Himself manifesting His Word. That's the only true evidence that there is that you're a Christian. How can you be a Christian when... [John 16:13]
E-113 Ва Пилат ўша кунидагидай, бу менга Пилат Уни ўз қўлларидан олиб ташлаш учун уринган учта усулни эслатади. У қўлларидан Қонни олиб ташлаш учун уччала усулни ҳаммасини ишлатиб кўрди, аммо уддалай олмади. Фақат биттагина йўли бор, қайси биланки сен Уни қўлларингдан олиб ташлайсан. Келинг қараймиз, уни нима қилди. Пилат мана шу учта усулни ишлатиб кўрди, лекин бирортаси ўхшамади.E-111 "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. The same yesterday, today, and forever!" He was the same God that was in David. He was the same One that was in Moses. He was the same One was in all the apostles. And He is the same One was in Jesus Christ, to manifest Himself there for that promised Word. And He is the same God today, the same Word, throwing Light upon the Word of the hour. God be merciful to us! Yes, sir. Believing God to interpret Himself, every Word to be vindicated! Yes, He is His Own interpreter. [John 1:1, 14], [I Peter 1:20-21]
E-114 Бизлар бу ишни муқокама қилишимиз керак. Биз уни шу ердалигини Унинг Сўзини Ёзув бўйича исботланиши орқали қандай тасдиқланганидан биламиз. Ушбу кунга ваъда қилинган Сўз тана бўлди, ҳатто Исо Масиҳни инкор қилган ўша ҳийлакор қисм учун ҳам; ва У, мана шу лаодикия даврида, черков чегарасидан ташқарида турибди. Буни Ҳақиқат эканлигини бизлар биламиз. Бу ҳақида ўйлаб кўринг: Исо Масиҳнинг, Худо Ўғлининг Қони бизнинг қўлларимизда. Сизга...бундан мен қўрқиб кетяпман: бу ҳақида ўйлашдан. Унга санчиш ― бундан титроқ босяпди, тасаввур қилишдан: Исо Масиҳнинг Қони!E-112 Brother, I think of the hour! I could stay on this a long time, but you got a meeting coming. I believe, and I'm going to say, today; if we don't watch, He is on the hands of we Americans. Think of it. I say this not for anger; I say this for Light. I say that the Blood of Jesus Christ is on the hand of the American church today. The Blood of Jesus Christ is on America, whole. The Blood of Jesus Christ is against the Methodist, Presbyterian, Lutheran, Pentecostals. It's on the hands of all of us. Let's see if it is now. Think of it, the Blood of Jesus Christ! Oh, my!
E-115 Унда киши ўз яқинини қонига қандай эътибор беради. Бир куни Чикагода, шу яқинда менинг бир дўстим Дилленгерлар тўдасидан кимнидир, ёки ким эди у, кўчада отган жойда турган эди. Юзлаб одамлар йиғилишди, атрофини ўраб олдилар. Лекин, улар, улар нима қилганди? У ерда, кўчада ўша қон тўкилган эди, ўқдан тешилган ўша жой ― ҳамма қондан айланиб ўтарди. Улар ўз яқинини қонини босишмади. О-о, йўқ жаноблар. Улар бу масалада жуда шубҳалидирлар.E-113 And as Pilate that day, it reminds me of three ways that Pilate tried to get It off his hand. He tried all three ways to get It off his hand, but he failed. There is only one way you take It off your hand. Let's see what he did. Pilate tried these three ways, and they all failed. [Matthew 27:24], [John 19:4], [Luke 23:6-7]
E-116 Лекин улар Исо Масиҳнинг Қони устидан қадам босадилар. Ўша эски матал ҳали ҳам тўппа-тўғри: “Фаришталар оёқ қўйишга қўрқадиган жойдан аҳмоқлар нағал қоқилган этикларда ўтади”. Ҳақиқатан, улар Уни устидан тўғридан-тўғри босиб ўтадилар ва: “Мўжизалар куни ўтиб кетди. Ҳаворийлар учун бу оддий ҳол эди, лекин бизлар учун эмас”, ― дейдилар. Ой-ёй-ёй, қандай қилиб бундай гапириш мумкин? Сизни муқаддаслаган Исо Масиҳнинг Қонини оёқларингиз билан топтаяпсизлар! Ой-ёй-ёй, қўлларимиздаги Қон ҳақида ўйлаб кўринг!E-114 We must face the issue. We know it's here, for His Word has been identified by the Scripture evidence. The Word promised for the day is made flesh, even to the evil part of refusing Jesus Christ; and Him, in this Laodicean Age, on the outside of the church. We know that's the Truth. Think of it, the Blood of Jesus Christ, God's Son, on our hands. You... That scares me, to think of it. To run through Him, it sends chills, to think, the Blood of Jesus Christ!
E-117 Нима ― қандайдир биродар одамнинг қони. Анча олдин, бир неча ҳафта олдин мен бу ҳақида ўйлаб қолгандим, бизларга, гўё бу бизнинг юртимизда содир бўлмайдигандек туюлганда. Мана бу Освальд деган йигит масаласидачи? Ўша камерада у ерда, агар унинг ақли жойида бўлса, ҳаяжондан терга ботиб ўтирибди.E-115 When, a man will watch his own fellow-man's blood. One time in Chicago, not long ago, a friend of mine was standing there when one of the--the Dillinger outfit, or whatever it was, shot down on the street. People had gathered up, by the hundreds, and they stood all around. But, they, what did they do? Where that blood was spread out on the street, and that bullet hole, everybody walked around that blood. They wouldn't step in their fellowman's blood. Oh, no, sir. They're very suspicious of that.
E-118 Ва мен мана шу тасмани эшитадиган одам ҳақида ўйладим, ёки шу ерда ўтирган, қаерда бўлганида ҳам, Мактубни эшитиб, буни маъқуллаётган; сен ҳукмга боришингни ва Худонинг Сўзи учун жавоб беришинг, Исо Масиҳнинг Қони учун жавоб беришинг кераклигини билиб, ҳаяжондан қора терга тушган, қайси билан-ки сизларни таништирдилар ― қайсики сизларнинг қўлларингизда, бизларнинг қўлларимизда.E-116 But they'll walk right through the Blood of Jesus Christ. This old saying is still true, "Fools will walk with hobnailed shoes where Angels fear to trod." That's right, they'll walk right over It, say, "The days of miracles is passed. That was all right for the apostles, but not for us." Oh, my, how can you say it? You are tramping under the foot the Blood of Jesus Christ wherewith you were sanctified with! Oh, my, think of the Blood on our hands!
E-119 Қаранглар: ўша Освальд, қайсики у ерда ўтирган эди, у уларнинг президентини ўлдиргани учун ғазаб билан жаҳлга минган Олий суд олдида туриши ҳақида фикр қилганида, бу у учун қанчалик даҳшатли бўлиши керак бўлган эди, ёки бўлади, яъни, ўйлайман, бўлган. Раҳм-шавқат қилинмайди. Уларни унга қарши топган ҳар бир далили, унга қарши жазога қўшилади. У бўлган жойи, қурол, бармоқ излари ― ҳаммасини уни олдига қўядилар.E-117 What, a man's fellow's blood. I think about long ago, a few weeks ago, when we thought it couldn't happen in our nation. What about this fellow, Oswald? Setting there in that cell, sweating it out, if he's in his right mind.
E-120 Бу, ушбу йиғилишларда ўтирган ва Ўз Борлиғи сиймосида тирилган ҳамда Ўзини намоён қилаётган Исо Масиҳни кўраётган одамлар билан бўладиганга қараганда қандайдир бир юмшоққина бўлади, ва сиз Уни қабул қилмай кетасиз, қанақадир саёз диний таълимотни ёинки аҳамиятсиз деса бўладиган яна бир нимадан тутиб оласиз. Дарғазаб Худонинг Ҳузурига тушганингизда бу юмшоққина бир-нимадек бўлади, топтаган...сизлар, Унинг Ўз Ўғлини Қонини топтаган ва ўзининг ақлида Уни қайтадан хочга михлаган, ўзининг тўнғичлик ҳуқуқини машҳурликка алмаштирганлар, сизлар. Ўша куни бу бир ўта даҳшатли бўлади. Бу қўрқинчли фикр бўлади. Сиз қандай қилиб ўша дим зиндонда ўтира оласиз?E-118 And I think of a man that would listen to this tape, or sitting present here, anywhere, and listen to the Message, approving it; sweating it out, knowing that you got to come to judgment and answer to the Word of God, answer to the Blood of Jesus Christ, which you've been introduced to, on your hands, on our hands.
E-121 Сизлар, Африкадаги туб аҳоли, сизлар, Австралия, Швеция, Швейцариядагилар, сизлар бу лентани эшитасизлар ― мен сизларнинг мамлакатларингизда бўлганлигимда сизлар Ҳукм Кунида қандай жавоб берасизлар, сизлар Исо Масиҳнинг одамлар орасида кўтарилаётган ва Ўзини исботлаётган танитадиган белгисини кўргандингизлар.E-119 Notice Oswald setting there, what an awful thing it ought to been to him, or would have been, or I guess it was, when he thought that he would face an angry Supreme Court with the anger of murdering their President. There would be no mercy. Any evidence they could get against him, it would be crammed against him. Fingerprints, gun, place he was at, all would be brought before him.
E-122 Ҳаяжон, ох-хо, у қора терга тушган бўлган бўлиши керак демак! О-о, агар ақли жойида бўлса, қандай қилиб у бундай қилолди экан?E-120 That's a mild thing to what it's going to be to people who set in these meetings and watch Jesus Christ rise in the form of His Being, and identify Himself, and you walk out without accepting Him, holding to some little creed, or something that you call petty. That'll be a mild thing, when you set in the Presence of angry God, who has tramped the... you who have tramped the Blood of His Own Son, and crucified Him afresh in your mind, swapped your birthrights for a popularity. It's going to be a terrible thing on that day. It'll be a horrible thought. How can you set in that sweat cell?
E-123 Худонинг Ўғлини оёқлари билан топтаган ва Уни қайтадан, яна хочга михлаган ўшалар учун қанчалик ғазабланган Худо бўлиши керак, сизнингча?E-121 You natives in Africa, you in Australia, Sweden, Switzerland, you'll listen to this tape, how you going to answer in the Day of Judgment, when I've been in your nations and you've seen the identification of Jesus Christ rising among the people, and proving Himself?
E-124 Учувчи самолётни ҳавога кўтаришга тайёрланаётганида, эътибор беринг. Учишидан олдин у самолётни олиб чиқади, у ҳамма нарсани текширади, ҳар бир ускунани. У учиш йўлагига чиқаради ва у ерда туриб ўша ёпқичларни текширади, бакларни пробкаларини текширади. Ҳаммасини, ундаги бор ҳамма приборларни ― у уларни қайта-қайта текширади. Кўпларингиз самолётда учгансизлар, ва буни шундайлигини биласизлар. У ҳар бир асбобни текширади. Нима учун? Унинг яқин биродарини қони унинг қўлида. У ишонч ҳосил қилмоқчи, мумкин бўлган ҳамма нарса тўғри ишлаётганлигига.E-122 Sweat, my, he must have sweated out! Oh, how could he do it if he was in his right mind?
E-125 Операциядаги врач масаласидачи, у операция қилишини, ўсимтани олиб ташлаши, ёки юракда, ёки бирор-бир нима қилишини билгач у буни операция қиладими? У сизни танангизни операция қилмоқчи бўлганида, у сизни юрагингизни текширади, у сизни қон босимингизни текширади, у сизда шамоллаш йўқлигини текширади, у анестезияни текширади. Уяна, ва яна, ва яна ҳаммасини текширади. Нимага? Уни қўлида унинг яқинини қони бўлишини истамайди.E-123 What kind of an angry God do you think it will be to those who have trod under foot the Son of God, and crucified Him afresh, again?
E-126 Хўп, агар врач ҳам, учувчи ҳам ва ҳоказо, текширадиган бўлса, унда Исо Масиҳнинг Черковига ҳам қанчалик текшириш керак, қачонки бугун биз орасида яшаётган бу нарсаларни кўриб турибмиз? Бизни яхшилаб текширишимизга арзирди. Бизнинг қўлларимизда Исо Масиҳнинг Қони қолиши мумкин.E-124 Notice, a pilot, when he gets ready to take a plane up. A pilot will take a plane out, he'll check everything before he leaves, every instrument. He'll go out on the runway, and stand out there and check those wing flaps, check his gas caps. Everything, every instrument he's got, he checks it over and over. Many of you has flown in planes, and you know that's the truth. He checks every instrument. Why? He has got the blood of his fellowman upon his hands. He wants to be sure that everything possible is running right.
E-127 Энди, келинглар бирор-бир нарсани оламиз, Пилатнинг биринчи режаси бунақа бўлган эди: “Мен Унда ҳеч қандай айб тополмаяпман”.E-125 How about a doctor in an operation, when he knows that he's going to operate, take a tumor or a heart, or something another, and operate on it? When he is going to operate on your body, he'll check your heart, he'll check your blood pressure, he'll check whether you got any cold, he'll check the anesthetics. He checks everything, over and over, and over again. Why? He don't want the blood of his fellowman upon his hand.
E-128 Бугун кўпчилик ажойиб гуруҳлар орасида бу нарса расмга айланаётганидай! “Мен Каломда ҳеч қанақа камчилик топмаяпман. Унда ҳаммаси яхши, бироқ у ҳаворийлар учун бўлган”. Инжилда У кеча, бугун ва то абад Ўша эканлиги айтилган! Сиз дейсиз: “Ўша Муқаддас Китоб билан ҳаммаси жойида. Мен ишонаман, улар ўзга тилларда гапирганлар; мен ишонаман, улар жинларни қувганлар; мен ишонаман, фикрларни фарқига борганлар; мен ишонаман, у ерда пайғамбарлар бўлган; аммо бу кунда эмас”. О-о, оғайни, гунохкор одам, сенга нима бўляпти? Матто 28...24:24 қайтадан намоён бўлаёётганида нима бўлаяпти? Сизлар яна Ибронийларга 13:8 га жавобгар бўлиб қолмоқдасиз.E-126 And if a doctor and a pilot, and so forth, will check, how ought the Church of Jesus Christ to do, when we see the things that we're living in today? We had better check. The Blood of Jesus Christ might be left upon our hands.
E-129 Пилат, у Буни бу тарзда қўлларидан ювиб ташолмади. Ҳеч қандай, йўқ, У яна унинг жавобгарлиги остига қайтди. Худди шундай У ҳар бир одамга қайтади, қачонки сиз турдингиз ва Худони Ўз ваъдасига риоя қилаётганини кўрдингиз.E-127 Now let's take one thing, Pilate's first scheme, was, "I find no fault in Him." [Luke 23:4], [John 18:38], [John 19:4]
E-130 Элликчилар кунида Пётр уларга деди: “Тавба қилинглар, ҳар бирингиз Исо Масиҳ Номи билан сувга чўминглар, токи гуноҳларингиз кечирилсин. Шунда сизлар Муқаддас Руҳни инъомини оласизлар. Зеро Худо сизларга ва болаларингизга, узоқдагиларга, Эгамиз Худо Ўзига даъват этганларнинг ҳар бирига ваъдасини берган”.E-128 How that is amongst many of the fine groups today! "I find no fault in the Word. It's all right, but that was for the apostles." The Bible said He's the same yesterday, today, and forever! You say, "That Bible is all right. I believe they spoke in tongues; I believe they cast out devils; I believe they discerned the thoughts; I believe there were prophets; but not this day." Oh, mister, sinful man, what's the matter with you? What happens when Matthew the 28th... 24:24 lays right back? Hebrews 13:8 flies right back in your lap again. [Matthew 24:24], [Hebrews 13:8]
E-131 Қанчалик узоққа? “Бутун дунёга, ҳар бир халққа”. У ҳар бир халқ учун бўлганлиги айтилган. “Бутун жаҳон бўйлаб боринглар”. У ҳали уни ўраб олмаган. “Бутун дунё бўйлаб юринглар ва ҳар бир жонга Хушхабарни эълон қилинглар. Ишонганларга қуйидаги аломатлар ҳамроҳ бўлади”.E-129 Pilate, he couldn't wash It from his hands like that. No, sir, It come right back in his lap again. So will it to every man, when you stood and seen God keep His promise. [Matthew 27:24]
E-132 Қандай қилиб сиз Буни қўлларингиздан ювиб ташлайсиз? Сиз буни қилолмайсиз. У тасдиқланган ва сизни жавобгарлигингизга қайтиб берилган. Худди Пилат билан бўлганидай, яхшилик олиб келмайди. О-о, ҳа-да, жаноблар, кўз олдингизда Ёзув жойи қандай намоён бўлганини кўриб турганингизда у тўппа-тўғри сизга қайтади.E-130 Peter said, on the Day of Pentecost, "Repent, every one of you, and be baptized in the Name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promise is unto you, and to your children, and them that are far off, even as many as the Lord our God shall call." [Acts 2:38-39]
E-133 Иккинчидан, чунки биз тугатаяпмиз. Иккинчидан, биз Пилат қилмоқчи бўлган яна бир усул бўлганлигини кўриб турибмиз, ўша, бугунги одамлар қилаётганидай ― буни ўзининг Ҳироди ва Цезарига ўзатиб юбориш. Бугун кўплаб ажойиб хизматчилар: епископаллар, пресвитерианлар, лютеранлар, баптистлар, элликчилар ва бошқалар Буни яна нарига узатадилар: “Менинг бош бошқармам – мана нима менга бундай қилгани қўймайди”. У чаппасидан келди. Бугун бу нарса яна чаппасидан чиқади.E-131 How far? "To all the world, to every nation." Said It was to every nation. "Go ye into all the world." It hasn't reached there yet. "Preach the Gospel to every creature. These signs shall follow them that believe." [Mark 16:15, 17]
E-134 Мен Худо Ассамблеясидан, ягоначилардан, Худо черковидан, методистлардан, баптистлардан, пресвитерианлардан сўрамайман. Мен сиздан алоҳида одам сифатида сўрайман: сиз исо Масиҳни Қони билан нима қиласиз? Бугун бизларни кўз олдимиздаги Худонинг мана шу мойланган Сўзи билан қандай йўл тутамиз, қайсики ушбу соатга берилган ваъда, Масиҳ бўлиши кераклигини биламиз? Сиз У билан нима қиласиз? Сизнинг черковингиз У билан нима қилиши эмас. Сизнинг Ҳирод ва Цезарингизни бунга ҳеч қанақа алоқаси йўқ. Йўқ, жаноблар. Йўқ, жаноблар.E-132 How you going to wash That from your hands? You cannot do it. It's a vindicated, and throwed right back in your lap. It backfires, just like it did on Pilate. Oh, yes, sir, it comes right back to you again, when you see the Scripture identified right before you. [Matthew 27:24]
E-135 Ўша кунлардаги ўша фарзийлар: “Унинг Қони бизнинг ва болаларимизнинг гарданида бўлсин”, ― дейишди. У уларни устида. Бу аниқ.E-133 Secondly, as we're closing. Secondly, we find out, there was another way as Pilate tried to do, so does people today, pass it on to his Herod's and Caesar's. Many fine ministers today, Episcopalian, Presbyterian, Lutheran, Baptist, Pentecostals, and so forth, will pass It on, "My headquarters is the one won't let me do it." It backfired. It's backfiring again today. [Luke 23:6-7]
E-136 У нима, Исо уларга нима деди? “Сизлар осмоннинг авзойига қараб об-ҳавони аниқлай оласизлар, аммо замон аломатларини талқин қила олмайсизлар”.E-134 I'm not asking the Assemblies of God, the Oneness, the church of God, the Methodist, the Baptist, the Presbyterian. I'm asking you, as an individual, what do you do with the Blood of Jesus Christ? What will we do with this anointed Word of God that's right before us today, that we know is to be, is the Christ, the promise of the hour? What will you do with It? Not what your church does with It. Your Caesar and your Herod has nothing to do with it. That didn't excuse Pilate. No, sir. No, sir.
E-137 Шунинг учун, о-о, мен буни Финикс учун айтмаяпман, балки мен буни, бу боришни хоҳлаган ҳар қандай жойни деб айтаяпман. Сиз, кўзи кўр фарзийлар! Қандай қила оласизлар, миллионлаб долларларни сарфлаб, коммунизмни фарқлай оласизлар; мана шу соат учун тасдиқланган Худо Сўзини эса фарқлай олмайсизлар? Сизлар Уни қайтадан михлаяпсизлар. Сиз коммунизм тўғрисида ҳамма нарсани биласиз; агар сиз ўз Инжилингизни билганингизда эди, сиз буни сожир бўлиши керак эканлигини билган бўлардингиз. Менга буни қизиғи йўқ. Мен коммунизмни ёмон кўраман. Мен Худога қарши бўлган ҳамма нарсадан нафратланаман. Бироқ менинг қизиқишим нимада – мана нимада: мана шу соатга, Келинни кетишига тайёрланаётган Черков.E-135 Them Pharisees from that day, said, "Let His Blood be upon us, and on our children." It is. That's exactly. [Matthew 27:25]
E-138 “Осмоннинг авзойига қараб об-ҳавони аниқлай оласизлар, замон аломатларини эса талқин қила олмайсизлар”.E-136 What did He, Jesus, tell them? "You can discern the face of the skies, but you can't discern the signs of the time." [Matthew 16:3]
E-139 Бугун ҳам Унинг устидан судда – ушбу Черковлар Кенгаши ва ҳоказоларни тузиш учун Федерал Судда бу. Сизлар воизлар ваъз қилаётган бу коммунизм ва бу каби барча нарсаларни фарқига бороласиз; ва вақтнинг аломатларини устидан тўғри босиб ўтасиз ҳам, Буни “фанатизм” деб ҳақорат қиласиз, буни “фикрларни масофадан ўқиш” ёки шунга ўхшаш нарса дея ҳақоратлайсиз ва кетасиз, ва ўз одамларингизга келиб Буни эшитишни ҳатто тақиқлайсиз. Агар тарих такрорланмаётган бўлса мени исмим Уилльям Бранхам эмас. Мутлақо тўғри. Нима бўлади ўзи? Бу қайтадан сизни қўлларингизга Исо Масиҳни Қонини қайтаради, сизлар эса улар ўшанда лақаб қўйганидай, Буни “нопок руҳлар” деб атайсиз.E-137 And, oh, I don't say this for Phoenix, but I say it for anywhere it wants to go to. You blind Pharisees! How can you, spending millions of dollars, you can discern communism; but the Word of God, a vindicated for the hour, you cannot discern? You are crucifying It again. You know all about communism; if you knowed your Bible, you'd know the thing has got to happen. That's not interesting to me. I hate communism. I hate anything against God. But what my interest is is this, the Church being ready for this hour, for the going away of the Bride.
E-140 Бутун жаҳон бўйлаб! Мен ўшанда нимани назарда тутганимни биласизлар деб ўйлайман. Ҳамма жойда! Нимага Швейцарияда мендан бош тортдингиз? Нега буни қилдингизлар, Финляндия? Қон сизнинг қўлларингизда бўлади. Бу сизнинг гарданингизда бўлади. Менга эмас, сизлар менга йўқ деганингиз йўқ; сизлар Унга йўқ дедингиз, менга эмас, чунки сизлар: “Мен бунақа нарсага ишонмайман”, ― дедингиз. Бунақа нарса Сўзда айтилади! Мана сизга, марҳамат. Кўр фарзийлар: улар коммунизмни фарқига бороладилар, мана шу нарсаларни барчасини фарқига борадилар, аммо, ўзлари яшаётган соатни, улар уни фарқига боролмайдилар. Бу мутлақо тўғри.E-138 "Discern the face of the skies, but the signs of the time you cannot discern." [Matthew 16:3]
E-141 Энди, у ҳадемай яна ўзининг (оҳо!) финал мақсадига етишади. Яна ҳал қилувчи вақт келди. Нима бу? “Уни хочга михла! Биз...қиламиз. Биз ҳаммамиз уларни барчасини методистлар қилолмаймиз, биз ҳаммани баптистлар қилолмаймиз, биз барчани ягоначилар (единственник―Тарж.) қилолмаймиз, биз барча Учлик (Троица―Тарж.) тарафдори бўлишини уюштиролмаймиз, биз уларнинг барисини бундай, ундай ёки бошқа қилолмаймиз, аммо биз кенгаш туза оламиз”. Унда сиз рози бўлмагандай, Ғарб билан Шарқ каби, ва бунибарчаси нотўғри. Бу Римнинг йўлдоши. Бу мутлақо аниқ.E-139 And on His trial today, is in the Federal courts to make this Council of Churches, and everything. You can discern communism and all these things that preachers are preaching about; and walking right over the signs of the time, and calling It a "fanaticism," calling It "mental telepathy," or something like that, and walking away, and forbidding their people to come even hear It. If history hasn't repeated itself, I, my name is not William Branham. Exactly right. What's going to happen? It throws the Blood of Jesus Christ right back on your hands, and you're calling It an "unclean spirit," like they did then.
E-142 Энди алоҳида одам сифатида сиздан сўрамоқчиман. Сиз ушбу мойланган Сўз билан қандай иш кўрасиз, қайсики мана шу кун учун ваъда этилган Сўз, Масиҳ ҳисобланади?E-140 All around the world! I guess you know what I meant then. Everywhere! Why did you turn me down, in Switzerland? Why did you do it, Finland? The Blood is going to be upon your own hands. That's upon you. Not me, you never turned me down; you turned Him down, not me, because you said, "I don't believe in such." The Word says such! There you are. Blind Pharisees, they can discern communism, discern all these things, but, the hour they're living in, they can't discern it. That's exactly right.
E-143 Пилат Уни ўз қўлларидан йўқ қилолмади. Бу сизга маълум. У қичқирди, ўкирди, у амалга ошира олган ҳар бир фикр ҳам. У буни қила олмади. Афсона бор, у ерда Швейцарияда, яшил-...қаерда ҳаммаси мовий сув билан тугайди, қаерда-ки у ўзини ўзи ўлдирди. Сизлар бу тўғрисидаги тарихни биласизлар. У, охир-оқибат, ақлдан озди ва у ўзини ўзи ўлдирди.нима учун энди у товба қилмади? У товба қилолмаганди, Эсов товба қилолмагани каби. У буни қилиб бўлган эди! Сиз билан шундай нарса юз беришига йўл қўймнг.E-141 Now it's about to reach its (my!) final goal again. The crucial hour is here again. What is it? "Crucify Him! We'll make... We can't all make them all Methodist; we can't make them all Baptist; we can't make them all Oneness; we can't make them all Trinity; we can't make them all this, that, or the other; but we can have a council." Where, you disagree as far as the East is from the West, and the whole thing is wrong. It's a satellite to Rome. That's exactly right.
E-144 У сизларнинг қўлларингизда. Ишлар қилинган, Инжил ваъз қилинган, Муқаддас Руҳ Буни тасдиқлади. Ҳар қандай гуноҳкор одам, Бу ундай эмас деб кўр-чи, Муқаддас Руҳ мана шу сўнгги кунларда! Ва Сўзлар, қайсилар-ки сўзланган, Буни содир бўлиши айтилган эди, ва мана У тўғридан-тўғри олдимизда.E-142 Now, as an individual, I'm going to ask you. What will you do with this anointed Word which is the Christ, the Word that was promised for this day? You, as an individual?
E-145 Буни қилишга уринманглар. Сизнинг ҳам охиратингиз Пилатникидай бўлишига йўл қўйманг. Йўқ. У Уни ўз юрагига қабул қилиши керак бўлар эди. Бу Уни ўз қўлларингдан ювиб юборишингни ягона йўли – Уни ўз юрагинга олиш. О-о, худди шу хато қилманглар.E-143 Pilate never got It off his hands. You know that. He screamed, cried, and every scheme he could do. He failed to do it. There is a legend up in Switzerland there, where gre-... blue water washes up, where he committed suicide. You know the history of it. He finally run him crazy, and he committed suicide. Why didn't he repent? He couldn't repent, no more than Esau could repent. He had done it! Don't you let that happen to you.
E-146 Эшитинглар, Ибронийларга 10да мана нима дейилади: “Агар биз Ҳақиқатни билганимиздан кейин, атайлаб гуноҳ қилишда давом этсак – атайлаб ишонмасак – унда бу гуноҳларимизни ювиш учун ҳеч қанақа қурбонлик қолмайди”. Бу сиз учун тасдиқланган бўлгач, сиз ўз ихтиёрингиз билан гуноҳ қилаверсангиз агар, ва сўнгра Буни рад этсангиз, унда сиз учун товба қилишга имконият қолмайди, мутлақо.E-144 He is on your hands. The works is done, the Bible is preached, the Holy Ghost has identified It. Any sinful man, dare you to say It isn't so, the Holy Ghost in this last days! And the Words that's been spoke, said It would come to pass, and here It is right before us.
E-147 Бир дақиқагина, мени бу ерда битта белгилаган жойим бор, уни мен тугатишимдан олдин кўрсатмоқчиман.E-145 Don't try to do it. Don't let your end be like Pilate. No. He should have accepted Him in his heart. That's the only way you can get Him off your hands, is take Him in your heart. Oh, don't make that same mistake.
E-148 Ваъда этилган ерга бораётган айғоқчиларга ўхшаб. Улар чиққандилар, Мисрдан келишардилар, ваъда этилган Худо Каломи воситасида чиқдилар. Худо Ўз Сўзини пайғамбар орқали, Мусо орқали эълон қилди, уни у ерга юборди. Унга Унинг Худо эканлиги тасдиқланган эди, қайсики халқини унга ваъда қилган – “МЕН БОРМАН” шартлари асосида олиб чиқиши керак эди.E-146 Listen, Hebrews 10 says this, "If we sin willfully," disbelieve willfully, "after we received the knowledge of the Truth, there remaineth no more sacrifice for sin." If you sin willfully after It's has been identified to you, and then you turn It down, you are absolutely no chance of ever repenting. [Hebrews 10:26]
E-149 Улар чегара сарҳатлари, Кадеш Барнага келганларида – уларнинг қилган катта хатоси, улар ўша мамлакатга етиб келиб ва унга назар солган вақтида улар: “Бизлар уни ололмаймиз”, ― дейишлари эди. Қолган ўнтаси қанақа одам бўлиб чиқди? Улар шароитга, кетиб қоладиган обрўларига қарадилар. “Уларни олдида биз чигирткадаймиз”.E-147 Just a minute, I got a note here I want to bring to you before closing.
E-150 Лекин Холиб билан Ёшуа текширдилар. Улар Сўзга мурожаат қилдилар ва Раббий уларга: “Мен бу ерни сизга бераман! Бу ер сут ва асал оқиб ётган яхши ердир”, ― деди. Улар уни қанақалиги билан ҳисоблашмадилар, ана бу гувоҳлик қанақа эди ва у қанақа бўлгани билан ишлари бўлмади. Худонинг Сўзи: “Мен уни сизларга бераман! Боринглар, олинглар уни!”, ― деди. Ва улар кирганлардан биргина ўзлари бўлдилар.
151 О-о, келинглар бугун Худонинг ваъдасини текширамиз. Бу тўғри. Эсингизда бўлсин, бизлар бошқа чиқишда, вақтнинг бўлагида турибмиз; бу сафарги чиқиш қанақадир ваъда қилинган ерга эмас, балки ваъда этилган Шон-шуҳрат Мамлакатига, қаерданки энди қайтиш бўлмайди. Худога Шукур, биз у ёққа тушамиз! [Лентада бўш жой.―Таҳр.]
Сиз буни бошимизни эгиб турганимизда қиласизми?
E-148 Like the spies on the road to the promised land. They was in an exodus, coming out of Egypt, come out by a promised Word of God. God made His Word known by a prophet, Moses, sent him down there. He was identified that He was the God to bring him out under the conditions that He'd promised to, the "I AM."
E-152 Токи ҳар бир эркак ёки аёл жимлик сақлар экан, мен шундай савол бериш ниятидаман. Масиҳ деб аталган бу Исо билан сиз нима қиласиз? Сиз Уни қабул қиласизми? Сиз Уни Қутқарувчингиз қилиб оласизми? Сиз...бўлармидингиз? ёки сиз Уни қўлларингиздан ювиб ташлайсизми? Сиз: “Хўп, менинг–менинг таълимотимда Бу айтилмайди”, ― ёки: “Менинг деноминациям Бунга бунақа тарзда ишонишмайди”, ― дея давом этишга уринасизми? Бу шундоққина қўлларингизда. Сиз Бундан қутулиб қололмайсиз. Масиҳ деб аталган ўша Исо билан қандай муносабатда бўласиз? Мана шу ҳафта йиғилишларидан кейин, Унинг Қони сизнинг қўлларингизда.
Ибодат қиламиз.
E-149 When they come to the borderland, Kadesh-barnea, the great mistake they made, when they got to the land and looked over into the promised land, they said, "We can't take it." What was the other ten? They looked at the circumstances, the prestige they would lose. "We are grasshoppers, to the side of them."
E-153 Раббий Исо, бизларга айнан ҳозир шу соатда ёрдам бер. Сенинг иноятинг ва раҳм-шавқатинг бизлар билан бўлсин. Раббий, мана шу йиғилиш Сени Худо эканлигингни ва Сендан бошқаси йўқ эканлигини кўришсин. Раббий, ҳозир Сўз, Худонинг Қудрати, мана шу одамларда Ўзини кўрсатсинки, Сен Худо эканлигингни ва мен уларга Ҳақиқатни гапирганим маълум бўлсин. Мен буни, ана шуни Сенинг буйруғинг билан қилдим, худди Илёс: “Мен буларни ҳаммасини Сенинг буйруғинг бўйича қилдим”, ― деганидек. Бу шундай тарзда бўлишини ато эт Раббий, Исо Масиҳ Исми ҳаққи. Омин.
Энди ҳар бирингиз эгилган бошларингиз билан.
E-150 But Joshua and Caleb checked up. They went back to the Word, and the Lord said, "I give you this land! It's a good land, flowing with milk and honey." They didn't count what it looked like, what this was, and what this evidence was. God's Word said, "I give it to you! Go get it!" And they were the only ones that went in. [Numbers 13:27, 31, 33]
E-154 Мен ибодат қила бошлаган вақтда, бир неча лаҳза олдин, Муқаддас Руҳ мени тўхтатди. “Бу ерда буни билмайдиган баъзи одамлар бор”, ― деди У. Ундай бўладиган бўлса, Осмондаги Ота сизни ҳеч нарсасиз қолдирсин, У бугун буни сизни жавобгарлигингизга ташласин.E-151 Oh, let us check the promises of God for today. That's right. Remember, we're in another exodus, a time; an exodus, this time, not into a promised land of the earth, but into the promised Land of Glory, where there is no return no more. Glory to God, we're going to be there! [Blank.spot.on.tape--Ed.]
Will you do it, while we bow our heads?
E-155 Сиз, шу ерда ўтирган касаллар. Мен Тадбиркорлар йиғилишида ҳеч қачон буни қилмаганман. Сиз, шу ердаги касаллар, кимки Худога ишонади ва Унинг этагига тегишга имони борлигига ишонади. Ва Инжилда, Ибронийларга 4да: “Худонинг Каломи жонли ва таъсирли, ҳар қандай дудама қиличдан ўткирроқдир. Худонинг Каломи юракдаги фикрларни фош этади”, ― дейилгани эсингизда бўлсин. Биз ҳаммамиз буни биламиз . Сиз Бунга ишонасизми? Сиз ибодат қиласизми?E-152 I'm going to ask this question while every man and woman is still. What will you do with this Jesus called Christ? Will you accept Him? Will you take Him as your Saviour? Will you be a... Or, will you wash Him off your hands? Will you try to pass on, "Well, my--my creed doesn't say This," or, "my denomination doesn't believe It just like that"? It's right on your hands. You can't get away from It. What will you do with Jesus called Christ? His Blood is on your hands, since this week in the meeting.
Let us pray.
E-156 Мана шу дақиқадан бошлаб биронта одам қимирламасин. Ҳар бир одам ҳақиқатдан ҳам ҳурмат билан, жимгина бўлсин, тўлиқ жимжитлик. Ибодат қилинглар. Ва Муқаддас Руҳ нима қилишимизни ва нима дейишимизни бошқарсин, зеро бу ерда кескин соат ҳозир бизларга қарши.E-153 Lord Jesus, help us just now in this hour. Let Thy grace and mercy be with us. Let this congregation see, Lord, that Thou art God, and there is none except Thee. Let the Power of God now, the Word, identify Itself, in this people, that it might be known that You are God, and I have told the Truth, Lord. I done it, this, at Your command; as Elijah said long ago, "I did this all at Your command." Grant, Lord, that'll be so, in Jesus Christ's Name. Amen.
Now with your heads bowed, every one of you.
E-157 Раббий Исо, бу Сенинг қўлларингда. Мен Сенинг қўлларингдаман. Мен ўзимни Сенга топшираман. Ҳозир Буни уларнинг жавобгарлигига топшир, Раббий, Буни қайтариб узатгин. Албатта, Сенинг улуғвор Муқаддас Руҳинг нима тўғри ва нима нотўғри эканлигини менга айтади. Ва бу лента у ерда бўладиган кўпларни учратишини биламан, ва мен бугун Ҳақиқатни айтганимни ва шу учун юборилганлигимни эълон қилишингни илтижо қиламан ― Сен ўшанда дарёда, Раббий Фариштаси Олов Устунида келганида айтганингдек. Мен ҳақиқатни айтганим маълум бўлсин бугун, Исо Масиҳ Исмидан. Омин.E-154 The Holy Spirit just stopped me, a few minutes ago, when I started praying. He said, "There is some here that don't know that yet." May God of Heaven leave you without anything, may He throw It right back in your lap today, then.
E-158 Ҳозир бошларингизни кўтаринглар. Бу ёққа қаранг ва шубҳаланманглар. Қудратли Худованд бизларни қозимиз бўлсин.E-155 You sick people that's here. I've never done this at a Business Men's meeting. You sick people here, that believe God, and believe you have faith to touch His garment. And, remember, the Bible said, in Hebrews 4, "The Word of God is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts that's in the heart." We all know that. Do you believe It? Will you pray?
E-159 Исо Масиҳ бу ер юзида бўлганида! У ўлганида ― У касалларни шифолаганди, У ҳалок бўлаётганларни қутқарган эди. Сизлар бунга ишонасизларми? [Йиғилиш: “Омин”, ― деди.―Таҳр.] Аммо У шу ер юзида бўлганида, бу У эканлигини қандай билгандилар ― чунки У Калом эди. Ким буни тўғри эканлигини билади? [“Омин”.] У Калом эди, Калом эса юракдаги фикрларни фарқига боради. Тўғрими бу? [ “Омин”.]E-156 Let not one person move from now on. Let everyone be real reverent, real quiet, real quiet. Pray. And may the Holy Ghost now lead us to what to do and what to say, for this crucial hour is here now against us.
E-160 Мен бу бинода у ерда ўтирган пасторлар ва бошқаларни ҳисобламаса, мана шу лаҳзада мен биладиган бирорта одамни кўрмаяпман.E-157 Lord Jesus, it's in Your hands. I am in Your hands. I commit myself to You. Throw It back in their laps, Lord, put It right back. Sure, Your great Holy Spirit tells me here what's right and wrong. And I know this tape is going to meet many out there, and I pray that You'll let it be known today that I've told them the Truth, and I've been sent for this, like You said on the river that time when that Angel of the Lord stood there in that Pillar of Fire. Let it be known today that I have told the Truth, through Jesus Christ's Name. Amen.
E-161 Ёки, эҳтимол, Робертс ака бу ерда, мен шундоқ ундан ибодат навбатини бошлашини сўрайман. Ўша ерда Робертс ака бормикин? [Кимдир: “Йўқ”, ― деди.―Таҳр.] У йўқ экан. Майли.E-158 Raise your heads now. Look this a way, and don't you doubt. God Almighty be the judge of us.
E-162 Бу сафар менинг хизматим керак бўлади. Мен Калом ҳақида Ҳақиқатни гапирганимга ва мени айтганларим Ҳақиқат эканлигига ишонишларингизга Исо Масиҳ Исми ҳақи сизларни чорлайман. Сиз буни қиласизларми? [Йиғилиш: “Омин”, ‒ деди.‒Таҳр.]
Шундай бўлсин, Раббий, майли шундай бўлсин.
E-159 When Jesus Christ stood here on earth! When He died, He healed the sick, He saved the lost. Do you believe that? [Congregation says, "Amen."--Ed.] But when He was here, how they knowed He was, because He was the Word. How many knows that to be true? ["Amen."] He was the Word, and the Word discerns the thoughts that's in the heart. Is that right? ["Amen."]
E-163 Мана шу ерда эркак киши ўтирибди. Мен сизларни у ерга қарашингизни сўрайман; сиз ўша ерда муаллақ турган Нурни кўряпсизми? У ерда эркак киши ўтирибди, менга кўриняпди, ибодат килмоқда. У ўпка касаллигидан ва мадорсизликдан азият чекаяпди. Буни қўлдан чиқариб юборманг, сер. Мистер Карр, туринг ва шифоингизни қабул қилинг. Исо Масиҳ сизни соғлом қилаяпди. Бу одмни ҳаётимда ҳеч қачон кўрмаганман.E-160 I can't see a person in this building, at this time, I know, except these pastors, and so forth, back here.
E-164 Ана у орқадаги одам, жуда келишган, у ҳам ибодат қилди. Лекин у одамга нима бўлган: у ердаги ўша одамда кўз касаллиги бор. Уни чап томонида ўсимтаси бор. У кишини мистер Бартлетт дейдилар. Ишонинг! Бу тўғрими, жаноб? Мен сиз билан нотанишманми? Қўлингизни силкитинг; биз умуман нотанишмиз. Бу рост. Ҳудо сизни дуо қилсин. Ишонинг, сиз шифоланасиз.
Ишонинг!
E-161 Or, maybe Brother Roberts is here, I'll just have him start a prayer line. Is Brother Roberts back in there? [Someone says, "No."--Ed.] He's not here. All right.
E-165 сиз нима сабабдан унга буни айтдингиз? Сиз, сер, мени Унинг пайғамбари эканлигимга ишонасизми? Худди шундай. Сиз руҳан хафагарчиликдан қийналяпсиз, бизнесдан ва бошқа нарсалардан дилингиз ғаш. Бу рост. Бу тўғри, мистер Клоунсон, Исо сиз учун буни тўғирлашига бутун юрагингиз билан ишонасизми? Бу сизнинг фамилиянгизми? Бу сизнинг ҳолатингизми? Яхши, нима сўраган бўлсангиз, уни оласиз. Омин.E-162 My ministry will do for this time. I challenge you, in the Name of Jesus Christ, to believe me, that I have told the Truth about the Word, and believe that what I've said to be the Truth. Will you do that? [Congregation says, "Amen."--Ed.]
Let it be, Lord, let it be.
E-166 Кимдир мана бу ерда Бунга ишонади, омин, кимдир Муқаддас Руҳдан бўлган ҳақиқий имон билан.E-163 There is a man sitting right here. I want you to turn your eyes; can't you see that Light hanging there? There is a man sitting there, looking at me, praying. He is suffering with a lung trouble, and weakness. Don't miss it, sir. Mr. Carr, raise up and accept your healing. Jesus Christ makes you well. I never seen the man, in my life.
E-167 Миссис Уолдроф, мен буни кўряпман. Мен, мен сизни биламан. Йўқ, бу сиз учун эмас. Бу ўша ёш чақалоқ учун, ва бу чақалоқ сизнинг набирангиз. Мен ҳаётимда уни ҳеч қачон кўрмаганман. Бу чин ҳақиқат. Бола ўзидаги аллергия туфайли кўз касаллигидан қийналяпти. Бу РАББИЙ ШУНДАЙ ДЕЙДИ. Ишонинг!E-164 There's a man behind there, very fine, he was praying too. But what's the matter with that man, that man there has eye trouble. He has got a growth in his left side. His name is Mr. Bartlett. You believe! Is that right, sir? Am I a stranger to you? Wave your hand; we're all strangers. That's right. God bless you. Believe, you'll be healed.
You believe!
E-168 Хоним, сиз жуда бетобсиз. Сиз асабийсиз, сизда ошқазон касаллиги, асабингиз тоқат килмаяпди. Худо сизни шифолашига ишонасизми? Мери, бутун қалбингиз билан ишонинг, ва Исо Масиҳ ниятингизга етказади.
У сизнинг жавобгарлигингизда.
E-165 What did you tell him that for? Do you believe me to be His prophet, sir? Yes, sir. You're suffering with a spiritual upset, a little upset in business and things. That's right. That's right. Mr. Clawson, do you believe with all your heart that Jesus will straightened it out for you? Is that your name? That's your place? All right, you can have what you asked for. Amen.
E-169 Мана бу ерда ўтирган леди, ибодат қиляпти, бошини эгганича, шундай менга қараб ўтирибди. Туринг ўрнингиздан ва менга қаранг. Яхши инсон. Сиз бошқа ёқдансиз. Сиз узоқдан келдингиз, Нью-Йоркдан. Лекин сиз, Исо буни шифолайди деб ишонсангиз, У сизни Муқаддас Руҳга чўмдиради. Сиз бунга ишонасизми? Нью-Йоркдан миссис Брайен, бутун қалбингиз билан ишонинг, ва сиз ҳозирни ўзида Муқаддас Руҳни оласиз.E-166 Somebody over here believe It, amen, somebody with genuine Holy Ghost faith.
E-170 Дўстлар, бу сизнинг жавобгарлигингизда! Сизлар Унга ишонасизми ― Ўзини намоён қилган Сўзга? Сиз Исо Масиҳ кеча, бугун ва то абад ўша эканлигига ишонасизми? Мен бу одамларни билмайман. Худо менга Қози: бу одамларни мен билмайман. Исо Масиҳ уларни билади. У: “Садўм кунларида қандай бўлган бўлса, Инсон Ўғли зоҳир бўлган кунда ҳам шундай бўлади”, ― деган экан, сиз ушбу Мойланган Сўз билан нима иш тутасиз? Агар шу қисми ҳақиқат бўлса ‒ мен ваъз қилаётган мактуб ҳақиқат. Буни тўғри деб, Ўзининг Шахсий талқинини бераётган Муқаддас Руҳни Ўзидир У (Мактуб.―Тарж.). Омин. Бутун қалбингиз билан Унга ишонинг! Сиз ишонасизми?E-167 Mrs. Waldroff, I see that. I, I know you. No, it isn't for you. It's for that baby, and that baby is your great-grandson. I never seen him, in my life. That's the truth. The baby is suffering with an eye trouble caused from an allergy he had. That's THUS SAITH THE LORD. You believe!
E-171 Унда оёқларингизга туринглар ва Уни Исо Масиҳ Исмидан қабул қилинглар.E-168 Lady, you're very sick. You're nervous, got a stomach trouble, almost in a nervous breakdown. Do you believe that God will heal you? Mary, believe with all your heart, and Jesus Christ will give you your desire.
He is on your lap!
E-172 Муқаддас Руҳ шу ердалигида, мен бу ердаги рўмолларга қўлларимни қўймоқчиман. Келинглар қўлларимизни Масиҳга кўтарамиз.E-169 Here is a little lady sitting here, praying, looking right at me, head's down. Raise up and look at me. Good person. You're not from here. You come from away from here, New York. But if you'll believe that Jesus Christ makes it well, He'll give you the baptism of the Holy Ghost. Do you believe that? Mrs. Bryan from New York, believe with all your heart, and you can receive the Holy Ghost right now.
E-173 Раббий Исо, бизлар Сенга ишонамиз. Бизлар Сени Ҳақиқат, Нур ва Сўз эканлигингга ишонамиз. Мана мен шу рўмолчаларга қўлларимни қўйдим. Раббий Исо, Сенинг қудратинг мана шу бинодан ва мана шу рўмолчалардан, мана шу костюмчалар, плашлардан ўтсин деб илтижо қиламан. Ва Муқаддас Руҳ уларга тушсин, Раббий. Ато эт шуни. Ва улар шифолансин, улардан ҳар бири, чунки Сенинг Сўзинг Ҳақиқат. Бунга етқаз, Раббий.E-170 It's in your lap, friends! Do you believe It, the Word making Itself manifest? Do you believe Jesus Christ the same yesterday, today, and forever? I don't know these people. God is my Judge, I don't know these people. Jesus Christ knows them. What will you do with this anointed Word, as He said, "As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of man"? If this part is true, the Message that I preach is true. It's the Holy Ghost, Itself, doing Its Own interpreting, that It's right. Amen. Believe It with all your heart! Will you do it?
E-174 Энди, шу йиғилишда турган ҳар бир кишига: Масиҳ деб аталган мана шу Исо билан нима қиласиз? Бу сизни қўлингизда. Одамларни сизга...дейишига йўл берманг, мен ушбу плёнкадаги, мана шу йиғилишдаги одамларни назарга тутаяпман ― сизлар бу билан нима иш тутасиз? Нима учун сиз ― шу ерда турган ҳар бир касал, Уни қабул килмайсиз? Бу ерда ҳар бир шубҳаланаётган одам, ҳар бир гумонсираётган аёл ― нима учун Уни ўз Қутқарувчингиздай қабул қилмайсизлар? Сиз Уни ўз қўлларингиздан ювиб юборолмайсиз. Сизларнинг диний таълимотингиз Уни йўқота олмайди. Уни ювиб юбориш учун, мамлакатдаги филлер совунлар етмайди. Сиз фақат бир иш қила оласиз ― Уни ўз юрагингизга олишингиз мумкин! Омин. Сиз Буни қабул қиласизми? Унда қўлларингизни кўтаринг. Ва айтинг...Унга шон-шараф ва шукроналар билдиринг.E-171 Stand up on your feet then and accept It, in the Name of Jesus Christ.
E-175 Самовий Ота, улар Сеники. Сенинг Сўзинг тастиқланган. Бу одамлар Сеники. Мен уларни Исо Масиҳ Исмидан Сенга узотаман. Омин.E-172 While the Holy Ghost is here, I want to lay hands upon these handkerchiefs here. Let's raise our hands to Christ.
E-176 Ҳозир қўлларингизни кўтаринглар ва Уни улуғланглар. Мен ҳам Уни Исо Масиҳ Исмидан сизга узотаман.E-173 Lord Jesus, we believe You. We know You're the Truth, the Light, the Word. I put my hands upon these handkerchiefs. I pray, Lord Jesus, that Your power will circle through this building and through these handkerchiefs, over these little coats and cloaks. And may the Holy Ghost come upon them, Lord. Grant it. And may they be healed, every one of them, for Thy Word is Truth. Grant it, Lord.

Нагору

Up